خانه / بایگانی برچسب: رنگ در محیط

بایگانی برچسب: رنگ در محیط

توسعه شهرها 105 صفحه

وجود برنامه توسعه شهرها از ابتدای قرن اخیر یك ضرور غیر قابل انكار مطرح گردیده و این ضرورت در ایران در دهه چهل با تهیه و تصویب اولین طرح های جامع شهری عینیت یافت ولی طی این سال ها اجرای اینگونه طرح ها در اكثر موارد پیش بینی شده به علل گوناگون محقق نشد كه بررسی این علل خارج از بحث می باشد ولی یكی از علل عدم موفقیت اجرای طرح های جامع و تفصیلی را می ت

ادامه مطلب