خانه / بایگانی برچسب: رشد تکنولوژی ومکانیزه شدن بخش کشاورزی

بایگانی برچسب: رشد تکنولوژی ومکانیزه شدن بخش کشاورزی

رایان فقروبیکاری 43 صفحه

ازجمله آثار فقر درکشورهای جهان سوم ، بیکاری است ؛ بگونه ای که شدت عقب ماندگی کشور را می توان رادرصد بیکاران آن تخمین زد طبق برآورد سال 1976 کنفرانس بین المللی کار، حدود 283 میلیون بیکار در کشورهای جهان سوم وجود دارد در بسیاری ازاین کشورها تعداد کسانی که وارد بازار کار می شوند به طورمعمول دوبرابررشد مشاغل است ،

ادامه مطلب