فایل کاربردی فاضلاب در ساختمان های مسکونی

54 صفحه پیرامون اجزای تشکیل دهنده فاضلاب در ساختمان های مسکونی

دسته بندی سایر گروه های فنی مهندسی
فرمت فایل pdf
تعداد صفحات 54
حجم فایل 3.05 مگا بایت

این فایل حاوی جزییات کامل اجزای تجهیزات فاضلاب در ساختمان های مسکونی می باشد که تمامی آنها به وسیله با اشکالی که مکان قرارگیری آنها در ساختمان را مشخص کرده است اورده شده است

امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

دسته بندی سایر گروه های فنی مهندسی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 118
حجم فایل 4.254 مگا بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

1-فصل اول: مقدمه……………………………………………………………………………………………. 1

2- فصل دوم: مروری بر ادبیات و اصول و مبانی نظری……………………………………………………………… 4

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

2-2 سیستم جدا ساز ذرات معلق در گازها…………………………………………………………………………………………. 8

2-2-1 صافی های کیسه ای………………………………………………………………………………………………………………. 8

2-2-2 ته نشین کننده های ثقلی……………………………………………………………………………………………………… 8

2-2-3 شوینده ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2-4 سیکلونها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2-5 نشست دهنده الکتروستاتیک…………………………………………………………………………………………………. 9

2-3 زمینه تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-4  مكانیزمهای انباشت آكوستیك…………………………………………………………………………………………………… 11

2-4-1 فعل و انفعالات اورتوكینتیك…………………………………………………………………………………………………. 11

2-4-2 فعل و انفعالات هیدرودینامیك………………………………………………………………………………………………. 17

2-4-3 واكنشهای آشفتگی آكوستیك………………………………………………………………………………………………. 20

2-4-4 روان سازی آكوستیك……………………………………………………………………………………………………………. 19

2-4-5 توده آكوستیك……………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-5 مدلهای شبیه سازی فعلی……………………………………………………………………………………………………………. 24

2-5-1 مدل وولك………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-5-2 مدل شو…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-5-3  مدل تیواری…………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-6 مدل سانگ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

3-فصل سوم: روشها و تجهیزات…………………………………………………………………………………………………………. 27

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

3-2 روش شبیه سازی انباشت آكوستیك………………………………………………………………………………………….. 28

3-2-1 فرضیات انجام شده در مدل سازی………………………………………………………………………………………… 28

3-2-2 الگورِیتم مدل سازی……………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-3  سیستم آزمایشگاهی فیلتراسیون آكوستیكی……………………………………………………………………………. 30

3-3-1 سیستم آزمایشگاهی اندازه گیری توزیع اندازه ذرات……………………………………………………………. 30

3-3-2 آزمایشات مربوط به دستگاه نشت دهنده آکوستیکی…………………………………………………………… 33

3-3-3 مواد مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………………… 41

3-4 كالیبراسیون وسایل آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………………………….. 43

4- فصل چهارم: نتایج و تفسیر آنها………………………………………………………………………………………………. 45

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

4-2 نتایج آزمایشگاهی………………………………………………………………………………………………………………………… 47

 4-2-1  اندازه گیری توزیع اندازه و غلظت کلی ذرات

 خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی………………………………………………………………………………………………………… 46

 4-3 آزمایشات مربوط به دستگاه نشست دهنده آکوستیکی……………………………………………………………. 49

4-3-1 آزمایش بدست آوردن فرکانس های بحرانی…………………………………………………………………………. 49

4-3-2 رسم پروفیل فشار آکوستیکی در طول لوله…………………………………………………………………………… 52

4-3-3 اعمال امواج آکوستیکی بر روی جریان ایروسل…………………………………………………………………….. 55

4-3-3-1 اعمال امواج آکوستیکی برروی ذرات درحالت بدون دبی و ساکن………………………………….. 55

4-3-3-2 اعمال امواج بر روی جریان ایروسل………………………………………………………………………………….. 62

4-4 بررسی تأثیر عوامل موثر در بازده فیلترهای آکوستیکی

         در خروجی موتور های دیزل………………………………………………………………………………………………………. 67

4-4-1 بررسی تأثیر دبی عبوری از محفظه……………………………………………………………………………………….. 65

4-4-2  بررسی اثر توان اعمالی امواج………………………………………………………………………………………………… 72

4-4-3 بررسی تاثیر دما و فشار………………………………………………………………………………………………………….. 75

4-4-4  تأثیرات فركانس صدا…………………………………………………………………………………………………………….. 77

4-4-5 اثر اندازه ذرات………………………………………………………………………………………………………………………… 77

5- فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

فهرست مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

ضمیمه 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85

ضمیمه 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

ضمیمه 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

شکل 2-1- حجم انباشت آكوستیك…………………………………………………………………………………………………………… 12

شکل 2-2- حجم واقعی انباشت آكوستیكی………………………………………………………………………………………………. 14

شكل 2-3- مكانیزم های آشفتگی………………………………………………………………………………………………………………… 20

شكل 2-4- شكل موج سرعت آكوستیك درشدت بالا…………………………………………………………………………………. 22

 

شكل 3-1- دستگاه برخورد دهنده چند مرحله ای……………………………………………………………………………………… 31

شكل 3-2- سیستم حذف ذرات بزرگ…………………………………………………………………………………………………………. 32

شكل 3-3- دستگاه شمارنده ذرات……………………………………………………………………………………………………………….. 33

شكل 3-4- منبع امواج آکوستیکی………………………………………………………………………………………………………………. 34

شكل 3-5- دستگاه منبع ایجاد سیگنال………………………………………………………………………………………………………. 35

شكل 3-6- دستگاه Amplifier………………………………………………………………………………………………………………… 36

شکل 3-7- دستگاه فرکانس متر…………………………………………………………………………………………………………………… 36

شكل 3-8- بلندگو و horn………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

شكل 3-9- صفحه بازتاب كننده امواج و لوله فلزی برای خروج گازها………………………………………………………… 38

شكل 3-10- فشار سنج دیجیتالی………………………………………………………………………………………………………………… 38

شكل 3-11- دستگاه تولید کننده ایروسل تک توزیعی………………………………………………………………………………. 39

شكل 3-12- دستگاه مولد ایروسل چند توزیعی…………………………………………………………………………………………. 40

شكل 3-13- دبی سنج…………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

شكل 3-14- توزیع اندازه ذرات خروجی از دستگاه تولید كننده ایروسل………………………………………………….. 43

 

شكل 4-1- توزیع جرمی ذرات كوچكتر از 10 میكرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی………………………. 46

شكل 4-2-  درصد جرمی توزیع ذرات كوچكتر از 10 میكرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی………….. 46

شكل 4-3- توزیع فشار آكوستیكی در cm10 از بالای لوله…………………………………………………………………………. 49

شكل 4-4- توزیع فشار آكوستیكی در cm17 از بالای لوله…………………………………………………………………………. 49

شكل 4-5- توزیع فشار آكوستیكی در cm150 از بالای لوله………………………………………………………………………. 50

شكل 4-6- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فركانس 200 (Hz) بر اساس ماكزیمم فشار………… 51

شكل 4-7- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فركانس 650 (Hz) بر اساس مینیمم فشار…………. 51

شكل 4-8- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فركانس 830 (Hz) بر اساس ماكزیمم فشار………… 52

شكل 4-9- setup استفاده شده در حالت بدون جریان…………………………………………………………………………….. 54

شكل 4-10-  تست نشست آكوستیكی برای حالت بدون دبی و فركانسHz 200…………………………………. 56

شكل 4-11- محل نقاطی كه در آن ایروسل ها به دیواره چسبیده اند………………………………………………………. 57

شكل 4-12- تست نشست آكوستیكی برای حالت بدون دبی و فركانسHz 650 …………………………………. 58

شكل 4-13- تست نشست آكوستیكی برای حالت بدون دبی و فركانسHz 830 …………………………………. 59

شكل 4-14- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=250 L/h……………………………… 61

شكل 4-15- تست نشست آكوستیكی برای حالت  Q=250 L/hourو فركانسHz 830 ………………….. 62

شكل 4-16- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=27.8 L/min)…………………….. 63

شكل 4-17- تست نشست آكوستیكی برای حالت  Q=27.8 L/minو فركانسHz 830 ………………….. 64

شكل 4-18- setup استفاده شده برای استفاده از ذرات توزیع اندازه مختلف و استفاده از دستگاه شمارنده ذرات    66

شكل 4-19- تاثیر دبی جریان بر بازده فیلتراسیون…………………………………………………………………………………….. 68

شكل 4-20- تاثیر زمان اعمال جریان بر  اندازه ذرات در مدل سازی عددی……………………………………………. 69

شكل 4-21- بررسی تاثیر زمان اعمال امواج در توزیع اندازه ذرات و مقایسه بین نتایج مدل سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی در فركانس 200 Hz در حالت لوله سر بسته………………………………………………………………………………………………. 70

شكل 4-22- تاثیر توان الكتریكی امواج بر بازده فیلتراسیون……………………………………………………………………… 72

شكل 4-23- تاثیر دما در نرخ انباشت آكوستیكی………………………………………………………………………………………. 74

شكل 4-24- تاثیر فشار گاز در نرخ انباشت آكوستیكی……………………………………………………………………………… 75

شكل 4-25- تاثیر اندازه ذرات در انباشت آكوستیكی………………………………………………………………………………… 76

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول 4-1- فرکانس های بحرانی………………………………………………………………………………………………………………… 48

جدول 4-2- توزیع فشار آكوستیكی در فركانس های مختلف…………………………………………………………………….. 48

جدول 4-3- بررسی اثر دبی در بازده فیلتراسیون……………………………………………………………………………………….. 67

جدول 4-4- بررسی اثر توان صوتی در بازده فیلتراسیون……………………………………………………………………………. 71

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی

بررسی هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی

دسته بندی سایر گروه های فنی مهندسی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 85
حجم فایل 586 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

 

 

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول : هنر گرافیك

     1-1- تاریخچه كوتاهی از هنر گرافیك

    1-2- بررسی علم ارتباط تصویری و بصری

فصل دوم : تبلیغات

    2-1- سابقه تاریخی تبلیغات

    2-2- تبلیغات چیست؟

    2-3- مضون تبلیغات

    2-4- شرایط اساسی برای تبلیغات به طرز مؤثر

    2-5- بررسی رنگ در تبلیغات

        2-5-1- تأثیر رنگ در تبلیغات

        2-5-2- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ

        2-5-3- رابطه و رنگ و بیننده در تبلیغات

فصل سوم : گرافیك محیطی

    3-1- گرافیك محیطی

    3-2- گرافیك محیطی مسطح یا دوبعدی

    3-3 پیكتوگرامها

1

3

4

7

8

14

15

15

16

17

18

19

19

20

22

23

25

29

فهرست مطالب ( ادامه )

 

عنوان

صفحه

 

 

        3-3-1- وظیفه و عملكرد پیكتوگرام

    3-4- گرافیك محیطی حجمی یا سه بعدی ( خط – شكل ، بافت … )

    3-5- اقسام گرافیك محیط حجمی

        3-5-1- گرافیك محیطی و فضاهای عمومی

        3-5-2- گرافیك محیطی فضای باز

        3-5-3- گرافیك محیطی فضاهای بسته

فصل چهارم : استند

    4-1- استند چیست؟

    4-2- تقسیم‌بندی استندها

    4-3- طراحی گرافیكی استند

    4-4- چگونه باید از رنگ در طراحی استند استفاده كرد

    4-5- طراحی خط در استند

    4-6- نمایش و عرضه كالا در استندهای تبلیغاتی

        4-6-1- چگونگی نمایش طرحهای استند

    4-7- تولید

    4-8- حركت در استند

    4-9- تكامل طرحها

    4-10- انواع استند

30

33

45

46

49

50

53

54

55

56

58

59

63

64

67

69

71

75

فهرست مطالب ( ادامه )

 

عنوان

صفحه

 

 

    4-11- طرحهای ثابت و همیشگی

    4-12- استندهای نمایشگاهی

    4-13- استندهای برتر

فهرست منابع و مأخذ

فهرست منابع و مأخذ لاتین

فهرست منابع و تصاویر عكاسی شده

گزارش كار عملی

78

80

82

85

86

 

 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق رشته ی مهندسی: ترمز هواپیما

مقدمه در زمان فرود هواپیما بعد از برخورد چرخها با باند شاهد افزایش صدای موتور و تغییر جهت شتاب بر روی صندلی ها شده اید و برای بعضی ها همیشه این موضع سوالی شده بود که چرا هواپیما از ترمز ها استفاده نمی کند در این مطلب به این موضوع خواهیم پرداخت در هنگام فرود با یک هواپیمای جت مسافربری ٬ نیاز به کاهش سرعت هواپیما داریم مانند ماشین می توان از ترمز ه

دسته بندی سایر گروه های فنی مهندسی
فرمت فایل zip
تعداد صفحات 18
حجم فایل 689 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیقی آماده و بسیار کامل  به همراه تصاوِیر و رفرنس های معتبر وِیژه دانشجویان..عنوان:ترمز هواپیما..فرمت:ورد

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ماشین آلات تزریق

اگر تولید لوله یا پروفیل های توخالی مورد نظر باشد، یك عدد میل مغزی متناسب با پروفیل در داخل قالب قرار داده می شود در اینجا میل مغزی خطوط داخلی پروفیل توخالی و قسمت دهانه خطوط خارجی را شكل می دهد

دسته بندی سایر گروه های فنی مهندسی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 25
حجم فایل 24 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ماشین آلات تزریق


قالب لوله ای
اگر تولید لوله یا پروفیل های توخالی مورد نظر باشد، یك عدد میل مغزی متناسب با پروفیل در داخل قالب قرار داده می شود در اینجا میل مغزی خطوط داخلی پروفیل توخالی و قسمت دهانه خطوط خارجی را شكل می دهد. هر دو قطعه با هم تحت نام نازل مشخص و مجرای خروجی مورد نیاز را ایجاد می كنند.

میل مغزی از طریق نگهدارنده میل مغزی با پوسته و دهانه مرتبط است. متناسب با نوع مواد از نگهدارنده پل مانند میل مغزی و یانگهدارنده صفحه مشبك میل مغزی استفاده می شود. در هر دو نگهدارنده مواد خروجی از اسكترودر به تعداد كم یا زیاد دسته های مواد تقسیم می شوند كه بعدا باید به یكدیكر جوش خورده و یك دسته همگن را ایجاد كنند. عمل فوق وظیفه قسمت انتهایی قالب است. باانتخاب یك سطح مقطع معین فشاری در مواد ایجاد می شود كه هم جوشی هر كی از دسته ها را امكان پذیر می سازد. بخشی از تنش های برشی موجود در ناحیه ركابی انتهایی خنثی می شود.
اكر میل مغزی مرغك در قسمت پیشانی پوسته بسته شود، باید مذاب از سمت جانبی تغذیه شود.

هوای فشرده كه از طریق سوراخ وسطی قالب دمیده می شود، مواد مصنوعی- كه هنوز نرم است- را به جداره داخلی یك لوله كالیبر كنده كه با آب خنك می شود فشار داده، اندازه و شكل دقیق پروفیل را می سازد 

قالب های بادی برای قطعات توخالی
قطعات توخالی از مواد مصنوعی ترموپلاست با قالب های بادی تولید می شوند. قطعات اولیه مورد نیاز بیشتر مستقیماً پس از ساخت در حالت گرم وارد قالب بادی شده و به وسیله هوای فشرده دمیده می شوند. در آنجا مواد مصنوعی روی جداره داخلی قالب نشسته و به این ترتیب به شكل مورد نظر در می آید. پس از انجماد ترموپلاست در قالب سرد شده قالب می تواند باز و قطعه كار از آن خارج شود.
هر یك از روش ها در نحوه تولید قطعه اولیه تفاوت دارند. اكثر قطعات توخالی از جنس مواد مصنوعی به روش های بادی زیر تولید می شوند:
• قالبهای بادی اكستروژن
• قالبهای بادی غوطه وری و 
• قالبهای بادی تزریقی.
از این سه روش قالبهای بادی اكستروژن جزو مهمترین روش ها است. با این روش قطعات توخالی در محدوده حجمی 1 cm3-10cm3 تولید می شوند. قالب های بادی غوطه وری و تزریقی بالعكس به تولید قطعات با شكل های نسبتاً ساده مثلا قطعات بسته بندی كوچك محدود می شوند.
قالبهای بادی اسكتروژن
قطعه اولیه مورد نیاز برای قالب های بادی با یك اسكترودر به شكل یك قطعه شیلنگ تولید می شوند. این قطعه شیلنگ در قالب بادی قرار داده می شود. موقع بسته شدن قالب، شیلنگ در نقاطی كه تمام محیط اولیه مصرف نمی شود، به وسیله قالب لهیده شده و جوش می خورد. سپس شیلنگ از طریق یك میل مغزی دمش، دمیده شده و بدین ترتیب شكل محفظه قالب را به خود می گیرد.
پس از انجماد مواد ترموپلاست در قالب خنك شده، قالب باز و قطعه كار از آن خارج می شود. بسته به ساختمان قالب باید زائده اضافی گلوئی یا كف قطعه كار بعداً بریده شود.
به دلایل اقتصادی ماشین های تولید شیلنگ ها بیشتر با دستگاه های دمش تركیب شده و روند كاری به طور خودكار كنترل می شود. ازانجا كه سرد شدن قطعه كار در قالب بادی مدت معینی طول می كشد، با استفاده از دو قالب بادی جایگزین شونده متناوب، توان ماشین افزایش می یابد.
قالب های بادی غوطه ور
در قالب های بادی غوطه ور قطعه اولیه با آغشته كردن آن به میل مغزی دمش تولید می شود. به این منظور میل مغزی دمش كه یك قالب فكی گلویی در انتهای بالایی آن وجود دارد در یك محفظه غوطه وری كه با مواد مصنوعی خمیری پر شده، غوطه ور می شود. قالب فكی گلویی به وسیله یك پیستون كه در محفظه غوطه وری نصب شده، با مذاب پر می شوند.
موقع خروج میل مغزی دمش از محفظه غوطه وری، با كنترل سرعت پیشروی پیستون، میل مغز دمش با ضخامت مورد نظر پوشش شده، بدین معنی كه سرعت كم پیستون، لایه نازك و سرعت زیاد پیستون لایه ضخیم میل مغزی دمش را سبب می شود. در پایان میل مغزی دمش پوشش شده در قسمت انتهایی از مواد اضافی قیچی شده و به ایستگاه دمش منتقل می شود. در آنجا كه لایه پوشش میل مغزی به عنوان جسم توخالی مورد نظر دمیده می شود. با این روش اجسام توخالی بدون هر گونه زایده و درز جوش به دست می آید.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل