مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی دسته جغرافیا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 70
حجم فایل 1.121 مگا بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….27 

2-1-1- کالبد………………………………………………………………………………………………………………..27

2-1-2- شهر ……………………………………………………………………………………………………………….27 

2 – 1-3-كالبد شهر………………………………………………………………………………………………………..29 

2-2-تبیین نظریه های مربوط به ساخت اکولوژیک……………………………………………………………….29 

2-2-1- فرم شهر با دوایر متحدالمركز……………………………………………………………………………….30 

2-2-2-فرم  قطاعی……………………………………………………………………………………………………….31 

2-2-3- فرم  ستاره ای (شعاعی ) ……………………………………………………………………………………33 

2-2-4- فرم  چند هسته ای……………………………………………………………………………………………..35 

2-2-5- فرم  اقماری……………………………………………………………………………………………………..36 

2-2-6-فرم خطی (کریدوری) ………………………………………………………………………………………37 

2-2-7- فرم شطرنجی (گسترده ) ………………………………………………………………………………….38 

2-2-8- فرم شبكه محوری باروكی………………………………………………………………………………….39 

2-2-9- فرم مشبك ( توری شكل ) ………………………………………………………………………………..40 

2-2-10- فرم متمركز( درون گرا) ………………………………………………………………………………….41 

2-3-پارادایم های  جدید توسعه شهری …………………………………………………………………………..41 

2-3-1-راهبرد پراكنش شهری ……………………………………………………………………………………….42 

2-3-2- تجربیات پراكنش شهری در كشور­های مختلف……………………………………………………..47 

2-3-2-1- امریكا………………………………………………………………………………………………………..47 

2-3-2-2- چین…………………………………………………………………………………………………………..47 

2-3-2-3-کشورهای جهان سوم …………………………………………………………………………………..48

2-3-2-4- ایران…………………………………………………………………………………………………………49

2-4- راهبرد شهر فشرده……………………………………………………………………………………………….49

2-4-1- اهداف راهبردهای شهر فشرده ………………………………………………………………………….49

2-4-2- سیاست­های اجرایی راهبرد شهر فشرده………………………………………………………………51

2-4-3- تجربه ی کشور های جهان در زمینه توسعه فشرده………………………………………………..52

2-4-3-1-اسپانیا………………………………………………………………………………………………………..52

2-4-3-2-سوئیس………………………………………………………………………………………………………53

2-5- روشهای تعیین میزان فشردگی وپراکندگی شهری ……………………………………………………53

2-6-کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………56

2-7- کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………………………………………….57

2-8- شاخص های کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………………………..59

2-9-  اصول ارزیابی کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………………………62

2-10-  مدل مفهومی کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………65

2-11- نظریه ها و مکاتب تاثیرگذار برکیفیت زندگی ………………………………………………………………71

2-12-  تجربیات کشور های جهان در زمینه کیفیت زندگی………………………………………………………73

2-13- شهر پایدار و شهر پرتراکم………………………………………………………………………………………..76

2-14- شهر فشرده و كیفیت زندگی …………………………………………………………………………………….77

2-15- كیفیت زندگی و توسعه پایدار……………………………………………………………………………………78

خلاصه مباحث فصل دوم…………………………………………………………………………………………………….82

 

 

 

مقدمه

در فصل حاضرابتدا به بررسی فرم های گوناگون شهری پرداخته وسپس براساس جدید ترین پارادایم های توسعه شهری،توجه به اصول مهم توسعه ی پایداروکیفیت زندگی بهترین شکل شهری حاضررا از منظر اندیشمندان بزرگ جهان معرفی می نماییم .

2-1-1- کالبد

کالبددر لغت به معنای پیکر ودرمحتوا به روابط اقتصادی و اجتماعی در فضاگفته می شودو بدلیل سه بعدی بودن ،تعریف كننده فضا نیز می باشد . اما در اصطلاح شهر سازی به فیزیک شهر، آنچه که در شهر شکل یافته و همانا توده های ساختمانی اطلاق می گردد( مركز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ،1370 : 34).

در بیانی دیگرمی توان به چگونگی استقرار فضایی پدیده ها در ارتباط با یكدیگر و تاثیر عوامل طبیعی ،اقتصادی ،فرهنگی و … برآن در جهت سهولت حیات شهری را كالبد تعریف نمود (پور احمد ،1370 : 11).

2-1-2- شهر

شهردرلغت آبادی بزرگی است که در آن خیابان ها، دمان و نفوس بسیار باشد (عمید،1389: 688).

شهرها  مولود زمانه خویشند و به عنوان ظرف یا مظروف ،مقوله ای ثابت و تغییرناپذیری نیستند بلکه  درآن الزامات و عرف زندگی پیوسته در حال تغییراست و سلیقه ها و توقعات از نسلی به نسل دیگر دگرگون می شود (رهنما وهمکار،1383  :82).

اگرچه شهرهابه منزله ی  سیستم اجتماعی پویا و بازی هستند که در آن سه سطح از حرکت مکانیکی، اجتماعی ،زیستی در هم آمیخته و با انواع فراسیستم ها و زیر سیستم های متعدد در ارتباط هستند (مهدیزاده ، 1382 :88)؛ ونیزموجود زنده ای هستند كه با همه عناصر خود در ارتباط متقابل بوده و اجزای مختلف آن پیكره اجتماعی و زنده آن راتشكیل می دهند بطوریکه همانند سیستم دستگاه عصبی ، اختلالی وارد نظام زنده آن شود به صورت خود كار عمل نموده و نظم جدید ی برقرار می نمایند (ربانی و حیدا ،1381 : 6) .

از منظر شهر سازی، کانون هایی هستند که در آن ها آدمی به تصرف و استفاده از کره خاکی دست یافته و بر نواحی اطراف خود تاثیر می گذارد و هم از آن تاثیر می پذیرد( مزینی،1372: 16 ).

دیدگاه جامعه شناسی نیزآن رامنطقه جغرافیایی می داندکه دارای جمعیت بوده و افراد در آن به امور غیر کشاورزی اشتغال داشته باشند چنین منطقه ای عمدتاً دارای شهرداری می باشد(شیخی، 1380 :20).

بر اساس تعریف جغرافیدانان شهر ، منظر مصنوعی از خیابانها ،ساختمانها ،دستگاهها و بناهایی می باشد كه زندگی شهری را امكان پذیر می سازد (وزارت كشور ،1387: 304).

از تعاریف بالا می توان چنین نتیجه گرفت که شهر، یك واحدجغرافیایی اجتماعی در حال رشد ،با تعامل دو سویه میان منابع و اجتماع درون و بیرون خود است .

اگر چه تعریف جامعی از شهر كه بتواند شامل كلیه شهرهای جهان باشد، مشكل است چرا كه شهرها به سیستم­های اقتصادی و اجتماعی همسانی وابستگی نداشته و اکثراً فاقد نكات مشترك هستندتا مبانی تعریف عام شمول شهرها؛ بنابراین هر یك از اندیشمندان با برداشت خویش از شهر،تعریفی خاص ارائه ­داده اند.

2 – 1-3-كالبد شهر

هر شهردر طول زمان الگوهای مختلفی از رشد را ارائه می نماید. چگونگی رشد وتوسعه الگوهای شهری بازتابی از کمیت و کیفیت ویژگی های طبیعی ، نظام های اجتماعیاقتصادی و فرهنگی هر منطقه جغرافیایی است.


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی,پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی,مبانی نظری تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر خشکسالی بر توسعه پایدار دسته جغرافیا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر خشکسالی بر توسعه پایدار

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر خشکسالی بر توسعه پایدار به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر خشکسالی بر توسعه پایدار را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر خشکسالی بر توسعه پایدار

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 40
حجم فایل 248 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

مقدمه …………………………………………………………………………………………… 9

تعاریف و مفاهیم آب و هوا و عناصر آن …………………………………………………… 10

2-1- آب هوا (اقلیم) ……………………………………………………………………………11

2-2- عناصر آب و هوایی

2- 2-1-  دما …………………………………………………………………………………..14

2-2-2 – تاثیر تابش بر دما ………………………………………………………………….. 15

2-2-2-1- مناطق انرژی تابشی ایران ……………………………………………………… 16

2-2-3- بارش ………………………………………………………………………………… 17

2-2-3-1- نواحی بارشی ایران ……………………………………………………………… 18

2-3 – عوامل آب و هوایی

2-3-1- عرض جغرافیایی و تابش ………………………………………………………….. 20

2-3-2- دوری و نزدیکی به دریا …………………………………………………………… 21

2-3-3- ارتفاع از سطح دریا ……………………………………………………………….. 22

2-3-4 – رطوبت ……………………………………………………………………………..22

2-3-4-1- رطوبت مطلق و رطوبت نسبی ………………………………………………….23

2-3-5 باد ……………………………………………………………………………………. 24

2-4- خشکسالی ……………………………………………………………………………… 26

2-4-1- انواع عمده خشکسالی ……………………………………………………………… 26

2-4-2- خشکسالی در ایران ………………………………………………………………… 28

پدیده ال نینو ………………………………………………………………………………….. 29

2-4-3- انواع خشکسالی ……………………………………………………………………. 31

خشکسالی هواشناسی ………………………………………………………………………… 32

خشکسالی کشاورزی ………………………………………………………………………… 33

خشکسالی هیدرولوژیکی ……………………………………………………………………. 34

2-4-4- آغاز و خاتمه خشکسالی …………………………………………………………… 38

2-4-5- فراوانی خشکسالی …………………………………………………………………. 38

2-4-6- وسعت منطقه ای خشکسالی ……………………………………………………….. 39

2-4-7- دوره تناوبی رخداد خشکسالی …………………………………………………….. 39

2-5- تعاریف و مفاهیم توسعه ………………………………………………………………. 41

2-5-1- شاخص های توسعه ………………………………………………………………… 45

2-6- مفاهیم توسعه پایدار …………………………………………………………………… 47

2-6-1- شاخص های توسعه پایدار …………………………………………………………. 49

2-7-1- تعریف روستا ………………………………………………………………………. 50

2-7-2- توسعه روستایی ……………………………………………………………………. 50

2-8-1- برنامه چیست ؟ …………………………………………………………………….. 52

2-8-2- برنامه ریزی و جایگاه آن در اهداف توسعه ای ………………………………….. 54

 

مقدمه

در هر مطالعه مبانی نظری یعنی ادبیات مطالعه از برجستگی ویژه ای بر خوردار است . چون دانستن تعاریف و مفاهیم می تواند ما را در شفاف سازی مطالعه کمک کند. لذا با این دیدگاه تلاش شد تا به تعریف واژه هایی که ابعاد بنیادی مطالعه را تشکیل می دهد ، بپردازیم ؛ و بر مبنای آن روند مطالعه را شکل دهیم و نتایج مورد نظر را از آن استخراج کنیم و در نهایت با حصول نتایج ، پیشنهادات را ارائه نماییم .  

 

تعاریف و مفاهیم آب و هوا و عناصر آن

کشور ما ایران سرزمینی متنوع از لحاظ آب و هوایی و محصولات کشاورزی است و تنوع آب و هوایی در مقطع زمانی مشخص سبب می شودکه ما انواع تولیدات کشاورزی را همزمان با هم داشته باشیم ؛ به طوریکه در برخی از  شهرهای شمالی و شمالغربی و غرب کشور در فصل زمستان برف و کولاک وجود دارد و در همین زمان در نواحی جنوبی کشور آب و هوا ایده آل و عاری از برف است و شاید مردم جنوب کشور ما هرگز برف را ندیده اند و یا از نواحی شمال کشور که سراسر پوشیده از پوشش گیاهی سبز و جنگل های انبوه است ، به نواحی مرکزی فلات ایران می رسیم که جز مناطق نیمه بیابانی و بیابانی است . تفاوت بارش ها در نواحی کشور متفاوت است مثلا در انزلی در استان گیلان  میانگین بارش سالیانه به بالای 2000 میلیمتر میرسد و در ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان این بارش از 52 میلیمتر در سال تجاوز نمی کند که البته توزیع بارش هم طوری است که شاید همین 52 میلیمتر در یک روز ببارد و حتی موجب خسارت جانی و مالی گردد . به هر روی برخی از مناطق کشور با خشکسالی دست به گریبان هستند که خود باعث مشکلات زیادی شده است و بر زندگی مردم به خصوص روستانشینان که منبع درآمد و اقتصاد اغلبشان وابسته به زمین کشاورزی و به دنبال آن منابع آب کافی  می باشد ، به شدت اثر گذار بوده است و حتی در برخی از موارد منجر به مهاجرت و ترک منطقه شده است . به همین دلیل در این فصل به بیان تعاریف پایه از شرایط آب و هوایی و توسعه می پردازیم تا بتوانیم با توجه به اصول اساسی و تعاریف اصلی شرایط منطقه مورد مطالعه را به خوبی درک کنیم .


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر خشکسالی بر توسعه پایدار ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر خشکسالی بر توسعه پایدار – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر خشکسالی بر توسعه پایدار,پیشینه تحقیق تاثیر خشکسالی بر توسعه پایدار,مبانی نظری تاثیر خشکسالی بر توسعه پایدار,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,تاثیر خشکسالی بر توسعه پایدار

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

بررسی رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز دسته روانشناسی و علوم تربیتی

كلمه استرس از زبان انگلیسی گرفته شده است و معادل دقیقی غیر از كلمه فشاردر فارسی نداردو آن هم معنای وسیع و طیف گسترده آن را نمی رساند ،‌لذا از همان لغت استرس كه استفاده جهانی پیدا كرده است استفاده می كنیم بنا بر گفته تعدادی از دانشمندان، تمام بیماریهای موجود در انسان ازجهاتی با استرس ارتباط دارند این بیماریها تنها شامل امراض روانی یا بیماریهای روان

شما برای دریافت بررسی رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات بررسی رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز را در زیر مشاهده کنید.

كلمه استرس از زبان انگلیسی گرفته شده است و معادل دقیقی غیر از كلمه فشاردر فارسی نداردو آن هم معنای وسیع و طیف گسترده آن را نمی رساند ،‌لذا از همان لغت استرس كه استفاده جهانی پیدا كرده است استفاده می كنیم بنا بر گفته تعدادی از دانشمندان، تمام بیماریهای موجود در انسان ازجهاتی با استرس ارتباط دارند این بیماریها تنها شامل امراض روانی یا بیماریهای روان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 112
حجم فایل 80 کیلو بایت

فصل اول

(كلیات تحقیق)

مقدمه:

كلمه استرس از زبان انگلیسی گرفته شده است و معادل دقیقی غیر از كلمه فشاردر فارسی نداردو آن هم معنای وسیع و طیف گسترده آن را نمی رساند ،‌لذا از همان لغت استرس كه استفاده جهانی پیدا كرده است استفاده می كنیم. بنا بر گفته تعدادی از دانشمندان، تمام بیماریهای موجود در انسان ازجهاتی با استرس ارتباط دارند. این بیماریها تنها شامل امراض روانی یا بیماریهای روان تنی نمی شود، بلكه در برگیرنده تمام امراض جسمانی از قبیل سرطان، سل و مانند آن نیز هستند.از سال هاای قبل درآزمایشگاه ها دانشمندان با وارد آوردن استرس بر حیوانات، آنها را مبتلا به انواع امراض جسمانی كرده اند. مثلا” در سالهای 1979 دو محقق به نام اسكلار و انیسمان با تحریك عصبی موش هایی كه دچار سرطان بودند به وسیله شك الكتریكی، مشاهده كردند كه در موش هایی كه در معرض تحریك عصبی بودند سرطان به سرعت نشوو نما كرد و مرگ آنها تسریع شد در انسان تحقیقات در زمینه رابطه استرس با بیماریها به ویژه امراض جسمی، اخیرا” شروع شده است و لی قبل از اینكه به ذكر نظریات مربوطه در رابطه با هوش و تاثیر استرس به آن بپردازیم باید گفت كه استرس هم می تواند تاثیرمثبت و هم تاثیر منفی بر روی افراد داشته باشد و تفاوت مشخصات بدنی و روانی افراد بسیار زیاد و وسیع است. به این صورت كه ممكن است فردی در یادگیری مسائل خیلی مضطرب و دقیق باشد و دیگری اصلا” اهمیت ندهد كه تمام اینها به روحیه افراد برمی گردد و می تواند در جهت مثبت یا منفی قدم بردارد. افراد بسیار كم  هوش وجود دارند كه حتی قادر به راه رفتن و غذا خوردن و… دیگر نیستند و باز هم دچار استرس می شوند و برعكس افراد با هوش دیگر كه اصلا” استرس ندارند كه تمام اینها به سازمان روانی فرد بستگی دارد حتی این موارد می تواند در احساسات و روحیات افراد هم نقش داشته باشد كه تمام اینها می تواند ربطی به سازمان هوش و فشار استرس بر آدمی باشد. (سعید – شاملو- 1382)

بیان مسئله :

بی تردید افراد بشر از لحاظ خصوصیات روانی با یكدیگر متفاوتند و این تفاوتها نیز مسلما” عللی دارد و اما این كه این علل چیست، هر یك چه وظیفه ای را بر عهده دارند و چه اندازه در رفتار افراد تاثیر می كند بسیار غامض و پیچیده است از زمان دوران كودكی اوامل وراثت از جمله هوش و استعداد، رنگ چشم و … دیگر در فرد پیدا می شود ولی علائم روانی و فشارهایی مانند استرس و اضطراب و افسردگی مواردی هستند كه به مرور زمان و با مشكلات زندگی و طی كردن آن پیش می آید. بعلاوه پیچیدگی موضوع انتقال انسان و مشخصات آن از طریق وراثت نه تنها مربوط به پدر و مادر است بلكه ارتباط نزدیكی با نسلهای قبلی دارد و حتی نوع رفتار و برخورد با یكدیگر می تواند در ایجاد شخصیت افراد تاثیر بگذارد. هوش بالا یا پایین می تواند نشات گرفته از استرس بالا و استرس پایین باشد چه بسا افرادی كه با استرس بالا جهت كسب موفقیت به پله های ترقی رسیدند چون هدفشان را در كنار احساس مسئولیت به نحو احسن به سر انجام رسانیده اند.

اهداف تحقیق :

هدف از تحقیق حاضر این است كه آیا بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز رابطه وجود دارد به این صورت كه آیا استرس واحساس مسئولیت بالا توام با دلهره در دانشجویان می تواند باعث هوش بالای آنها باشد ودرجهت پیشرفت آنها كمك كند یانه.

اهمّیّت وضرورت درست تحقیق:                                                                   

استرس اگر خارج ازسطح تحمّل باشد سلامت موجود زنده را به مخاطره می اندازد. بنابراین گاهی اوقات هم استرس به عنوان عامل پیشرفت درزندگی می تواند باشد كه حل آن مستلزم كوشش های خودبه خود و مصرّانه بوده وفرد را برای انجام دادن كارهایی درباره آن تحت فشار قرار می دهدآنچه را كه فردانجام می دهد به عنوان عوامل بسیاری بستگی دارد كه عبارتنداز چهارچوب مراجعه،انگیزه ها وشایستگیها است كه تاثیری كه استرس می تواند براعصای جسمی بگذارد به طبع می تواند باعث پیشرفت ویا افت فرد درزندگی تحصیلی ویا شغلی واقتصادی اوشود كه امید است با پژوهشهایی كه انجام می گیرد بتوانیم عواملی كه باعث استرس مثبت جهت رسیدن به اهداف مفید می شودرا گسترش دهیم وبتوانیم با هماهنگ كردن یك فشار روحی باعامل هوش بتوانیم اثر مفیدی را درزندگی ایجاد سازیم.(معینی-احمد-1379).

فرضیه تحقیق:

1- بین هوش واسترس بین كودكان رابطه وجود دارد.

متغیرهای تحقیق:

هوش:     متغیر وابسته

استرس:   متغیر مستقل

واژه هاومفاهیم وتعاریف عملیّاتی

هوش عبارتند ازقدرت انعطاف وتوانایی سازگاری موجودزنده بامحیط پیرامون خود بخصوص شرایط جدید وهمینطورفعّالیّتهای ذهن درنتیجه تجربه های قبلی حاصل می شود وهمینطور بینه می گویند. فرایندهای گوناگون پیچیده ازقبیل حل مسئله،استدلال وحافظه ومهارت كاربرد كلمات،تشخیص حوادث واستفاده ازاعداد تركیب یافته است.(شعاری نژاد-حسین-1379).

 استرس: عبارتند از فشارهای روانی كه می تواند حاصل تاثیر روان شناختی دارند مربوط باشدوعبارتنداز كاهش اعتمادبه نفس وازدست دادن كنترل وترس وكسب تجارب منفی دربرابر رویدادهای زندگی كه باعث فشار روانی به هم خوردن سیستم بدنی افراد می شود.1- دادستان- پریزی-1380.

فصل دوّم:

پیشینه وادبیات تحقیق

تعریف استرس:

كلمه استرس از زبان انگلیسی گرفته شده است ومعادل دقیقی غیر ازكلمه فشار در فارسی ندارد وآن هم معنای وسیع وطیف گسترده آن را نمی رساند،لذا،ازهمان لغت استرس كه مورداستفاده جهانی پیدا كرده است استفاده می كنیم. بنابرگفته تعدادی ازدانشمندان،تمام بیماریهای موجود درانسان ازجهاتی بااسترس ارتباط دارند. این بیماریها تنهاشامل امراض روانی یابیماریهای روان-تنی نمی شوند،بلكه دربرگیرنده تمام امراض جسمانی ازقبیل: سرطان،سل ومانند آن نیز هستند. ازسالهای قبل درآزمایشگاه ها دانشمندان باوارد آوردن استرس برحیوانات،آنها رامبتلا به انواع امراض جسمانی كرده اند. مثلا” درسال 1979 دومحقق به نام اسكلار وانیسمان باتحریك عصبی موشهایی كه دچار سرطان بودند به وسیله شوك الكتریكی مشاهده كردندكه درموشهایی كه در معرض تحریك عصبی بودند سرطان به سرعت نشو و نما كرد و مرگ آنها تسریع شد.

در انسان تحقیقات در زمینه رابطه استرس با بیماریها و به ویژه امراض جسمی، اخیرا” شروع شده است ولی قبل از اینكه به ذكر نظریات و پژوهش های موجود در این باره بپردازیم،‌لازم است مختصری به تعریف، تاریخچه و ماهیت پدیده استرس توجه كنیم.

تعریف استرس:

هانس سلیه روان پزشك اطریشی الاصل مقیم كانادا كه پایه گذار پژوهش های علمی درباره پدیده استرس بوده، از اولین كسانی است كه رابطه بین استرس و بیماریها را دقیقا” توجیه كرده استاو استرس را به «درجه سوز و ساز بدن» بر اثر فشارهای زندگی تعریف می كند. البته كلمه استرس تنها به روند این پدیده در بدن انسان اطلاق نمی شود بلكه محرك های فشارآور نیز تحت همین نام خوانده می شوند.

سلیه در سال 1956 میلادی روند ارتباط بین استرس و بیماری ها را تشریح كرد. به نظر او هر محرك فشارزای بیرئنی مانند زخم بدن، مسمومیت، خستگی عضلانی، سرما و گرما، و عوامل روانی، اگر فشار كافی داشته باشد ممكن است منجر به ایجاد واكنشی شود كه او آن را«نشانگان كلی سازگاری» یا G.A.S  نامیده است. خصوصیات این نشانگان یا سندرم كلی سازگاری، عبارتست از ازدیاد ترشحات هورمون های بخش قشری غده فوق كلیه در اثر تحریكات غده هیپوفیز مغز، كه در نتیجه منجر به واكنش های فیزیولوژیك شدید می شود و درجه مقاومت بدن را پایین می آورد و تعادل حیاتی بدن را به هم می زند و اگر طولانی شود منجر به ایجاد مرض می شود.

تاریخچه و وضع فعلی استرس:

كلود بردنارد، فیزیولوژیشت بزرگ قرن نوزدهم فرانسه، متذكر شد كه قسمت مختلف بدن موجودات زنده تكامل یافته، به وسیله محیط مایعی مانند خون احاطه شده است كه برای ادامه زندگی باید به طور مستمر وجود و ثبات داشته باشد. به نظراو هدف تمام ساختارهای فیزیولوژیك، تنها حفظ این ثبات است. این نظریات به وسیله والتركانن در سال 1932 بسط و گسترش یافت. این ثبات داخلی را«تعادل حیاتی » نامید؛ زیرا نابهنجاری های اورگانیسم را كه در اثر عوامل فشارآور بیرونی و درونی ایجاد شده است، رفع می كند. به عبارت دیگر تعادل حیاتی هنگام فشار بر موجود، به كمك او برای برقراری تعادل می شتابد. مثلا” مكانیسم های تعادل حیاتی موقعی كه نمك در مواد مایع بدن افزایش می یابد،‌ كوشش می كنند تا درجه نمك را در بدن،‌ به میزان مطلوب آن برسانند. بعدها كانن و سلیه ثابت كردند كه فشارهای فیزیولوژیك به خودی خود قادرند تغییرات هورمونی چشم گیری ایجاد كنندكه آنها نیز به نوبه خود سبب ایجاد واكنش ها و علائم فیزیولوژیك می شوند. سلیه و همكارانش در سال 1959 میلادی یك نظریه تفصیلی برای نشان دادن چگونگی واكنش موجود زنده به استرس ارائه دادند.

سلیه در این نظریه تشریح كرد كه چگونه تعادل حیاتی از هم می پاشد و واكنش استرس تحت شرایط شدید آشكار می گردد كه به آن واكنش كلی سازگاری(G.A.S) می گویند.

سلیه در تحقیقات خود نشان داد كه تحت فشار، ارگانیسم به واكنش«مبارزه یا فرار» مبادرت می ورزد و اگر این پاسخ و واكنش مانن زمان جنگ، مزمن گردد،‌ تغییرات شدید و دراز مدت شیمیایی پدید می آید كه باامآل منجر به ازدیاد فشار خون، تصلب شرائین،‌ ضعیف شدن مصونیت بدن در مقابل امراض و تعداد بی شماری مشكلات دیگر می شود. یكی از محققان به نام فردگودوین در سال 1983 نشان داد كه انسان ها قدرت زیادی برای تحمل استرس های شدید دارند،‌ اما هنگامی درمانده می شوند كه قدرت تجدید مجدد قوا برای مقابله با فشارهای جدید را نداشته باشند. محقق دیگری به نام جك باركاس به این نتیجه رسید كه حتی رفتارهای كوچك ما می توانند تاثیر چشم گیری بر بیوشیمی بدن بگذارند.

در حالی كه انواع پاسخ ها در مقابل عوامل استرس زا،‌ از افراد بشر سر می زند،‌ولی در اوایل دهه 1950 میلادی، روان پزشكی به نام توماس هلمز در پژوهش های خود به این نتیجه رسید كه تنها عامل مشترك در ایجاد هر نوع استرس، لزوم، ضرورت و اجبار در ایجاد تغییر و تحول مهم،‌ در روند زندگی معمولی فرد است. این پژوهش گر مشاهخده كرد كه در بیماران مبتلا به سل شروع بیماری غالبا” متعاقب یك سلسله اتفاقات و حوادث و بحران های مخرب مانند مرگ و میر در خانواده، از دست دادن شغل یا تغییر آن، ازدواج، طلاق و مانند آن بوده است. البته او می افزاید كه استرس علت ایجاد سل نیست لیكن در شدت و خامت آن موثر است. اومعتقد شد كه حتی بحث های نامطلوب می تواند تغییرات فیزیولوژی ایجاد كند. در آزمایشی كه هلمز بر روی بیماران مسلول انجام داد نمونه هایی از سلولهای بدن آنها را، قبل و بعد از اطلاع به آنان، كه افراد ناخواسته ای به دیدنشان می آیند، برداشت و مشاهده كرد كه پس از خبر ناخوشایند، تعداد زیادتری از سلول ها آسیب خورده بودند، تا قبل از خبر. در پژوهش دیگری نشان داده شد كه مقدار سرما خوردگی در افرادی كه قدرت مقابله با فشارهای زندگی را ندارند به مراتب بیشتر از دیگران است.

به منظور نشان دادن تاثیر استرس ناشی از «تغییرات عمده زندگی » كه گفتیم عامل مشترك بین تمام انواع استرس هاست، هلمز و روان شناسی به نام ریچارد ریهی در سال های 1940 و 1950 میلادی از پنج هزار نفر پرسش هایی مبنی بر اولویت دادن به اتفاقات و حوادث و تغییرات مهم زندگی پرسیدند، كه بر اساس آن مقیاس معروف هلمز ریهی برای اندازه گیری درجه اهمیت وقایع زندگی ساخته شد. نتیجه این پژوهش اولویت وقایع اتفاقی را در زندگی این پنج هزار نفر به شرح زیر نشان داد:

1- مرگ همسر                                                          100 امتیاز

2- طلاق                                                                  73   امتیاز

3- جدایی از همسر                                                     65   امتیاز

4- زندانی شدن                                                          63   امتیاز

5- مرگ یكی از اعضای فامیل نزدیك                             63   امتیاز

6- ازدواج                                                               50   امتیاز

7- حاملگی                                                              40   امتیاز

8- خرید خانه                                                           30   امتیاز  

هلمز در پژوهش دیگری نشان داد كه از بین 88 دكتر جوان در مورد آن تعدادی كه در مقیاس بالا 300 نمره یا بیشتر بدست آورده بودند فقط 70 درصد احتمال بروز زخم معده و اختلالات روانی، شكستگی استخوان و سایر مشكلات مربوط به سلامت، در حداقل دو سال پس از وقوع یك حادثه ناگوار، وجود داشته استو اما در كسانی كه مجموع نمرات آنها به 200 نمی رسید تنها 37 درصد احتمال مبتلا به ناهنجاریهای مذكور در بالا موجود بود. هلمز و ریهی معتقدند كه بر اساس مجموعه نمراتی كه هر فرد در مقیاس اندازه گیری استرس بدست می آورد، می توان احتمال آسیب پذیری او را تعیین نمود. مثلا” این دو محقق بدین وسیله پیش بینی كردند كه كدامیك از بازیكنان تیم فوتبال دانشگاه ها در آن فصل بازی، آسیب خواهند دید.

وقایع كوچك روزمره بیشتر باعث ایجاد استرس های جسمی و روانی می شوند تا وقایع مهمی كه هلمز از آنها یاد می كند. این نظریه را تعدادی از محققان مورد تایید قرار می دهند. مثلا” در پژوهشی كه به سال 1983 توسط دو روان شناس به نام چارلزاسپیلرگر وكنت گرایر ، بر روی 200 تن از افراد اداره پلیس انجام گرفت، چنین نتیجه گیری شد كه استرس حاصل از دستگیری مجرمان بزرگ نسبت به كارهای معمولی روزانه از قبیل بردن مجرمان به دادگاه هایی كه در صدور حكم تعلل می كنند، بسیار كمتر بود. در تحقیق دیگری، آموزگاران مدرسه كارهای خسته كننده اداری را بعد از درآمد كم مهمترین عامل استرس آور دانستند. جان ریچارد سون در پژوهشی درباره وضع خانواده هایی كه در اطراف فرودگاه ها زندگی می كنند به این نتیجه رسید كه درصد افراد مبتلا به فشار خون، بیماریهای قلبی و كسانی كه دست به خود كشی می زنند، بسیار بالاتر از كسانی است كه در شرایط آرامتری زندگی می كنند.

فقر و مسكنت نیز از عواملی است كه محققان در ارتباط با استرس مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند . تحقیقات درباره محله های سیاه نشین بزرگ آمریكا، نشان می دهد كه درصد بیماران مبتلا به فشار خون در بین سیاهان بی كار محلات شلوغ و فقیر نشین، دو برابر سفید پوستان است. محققی به نام دیوید جنكینز نشان داد كه در شهر بوستون در آمریكا، در دو محله فقیر نشین این شهر، كه در یكی سیاه پوستان و در دیگری سفیدپوستان كارگر، در وضع اسف ناكی از لحاظ شرایط زندگی به سر می بردند، درصد مرگ و میر به علت همه نوع بیماری و به ویژه فشارخون و حمله قلبی بسیار بالاتر از محلات دیگر آن بود. حتی درصد ابتلا به سرطان در محله سیاه نشین نسبت به سایر نقاط شهر37 درصد بیشتر بود.

 در این كه استرس های كوچك روزمره تاثیرات مخرب فراوان بر فرد دارند بحثی نیست، اما وقایع مهم و بزرگ زندگی، علاوه بر اثر گذاری كمی و كیفی خود سبب ایجاد یك سلسله تغییرات فرعی خواهند شد. مثلا” طلاق معمولا” همراه با یك سلسله عوارض جسمی مانند تنهایی، مشكلات كودكان، مسائل مادی و واكنشهای نامطلوب اجتماعی است. همچنین بی كاری علاوه بر تاثیر نامطلوب خود یك سلسله عوارض جسمی ناخوشایند نیز به همراه دارد. در واقع منشاء اصلی استرس از دست دادن شغل نیست بلكه تغییرات تدریجی اجتماعی- روانی – خانوادگی كه ایجاد می كند، منبع اساسی فشار است. هاروی برنر جامعه شناس، در تحقیقات خود به این نتیجه رسید كه از سال 1940 میلادی در آمریكا برای هر یك درصد افزایش در بیكاری در حدود 9/1 درصد مرگ و میر به علت حملات قلبی، 1/4 درصد خودكشی و در حدود 3/4 درصد بیماری روانی بیشتر شده است.

با وجود تمام مسائل مربوط به استرس و نتایج خطرناك آن ، می توان گفت كه مهمتر از وجود عوامل استرس زا در زندگی، طرق مقابله با آن عوامل است.در نتیجه در یكی از شعبه های پزشكی به نام طب پیشگیری تحقیقات بسیاری در ارتباط با نحوه جلوگیری و و رفع استرس بر روی آنچه كه روان شناسان رفتار سازگاری یا مقاوم بودن می نامند، انجام گرفته است. این بررسی ها نشان می دهد كه بعضی از گروه های جامعه، سالم زندگی می كنند و طول عمرشان هم زیاد است. مثلا” در تحقیقی كه جیمز راش در آمریكا به عمل آورد، به این نتیجه رسید كه گروه مذهبی مورمون ها، رهبران اركستر و زنانی كه در زندگی موفقیت هایی داشته اند از آن جمله هستند. او می گوید كه احتمالا” نحوه زندگی این افراد، مانند ایمان مذهبی در مورد مورمون ها و احساس پیشرفت و موفقیت در زندگی رهبران اركستر وزنان موفق جامعه، از عوامل اساسی در زندگی سالم و طولانی آنها بوده است. یكی دیگر از نتایج جالب تحقیقات جیمز راش این بود كه در آمریكا زنان بیوه بین 3 تا 13 برابر بیشتر از زنان متاهل ، به علت بیماری های مختلف جسمانی می میرند.

روان شناسان در مورد قدرت سازگاری به تعدادی عوامل شخصی موجود در افراد اشاره می كنند كه مهمترین آنها عبارتند از :

1-تسلط داشتن بر زندگی خود  2- داشتن خانواده، اقوام و دوستانی كه از سوی آنها حمایت شوند.  3- انعطاف پذیری  4- امیدواری  5- داشتن هدف  6- سرگرم بودن  7- عشق و علاقه به كسی یا گروهی و یا امری  8- فعال بودن و كار كردن.


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز,استرس,تاریخچه و وضع فعلی استرس,هوش و استرس در دانشجویان ممتاز

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری دسته شهرسازی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری

دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 30
حجم فایل 83 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

مقدمه…………………………………… 18

2-1- مفاهیم …………………………….. 19

2-1-1- مفهوم ساختمان بلند…………………. 19

2-1-2- اپارتمان………………………….. 20

2-1-3- مجتمع های مسکونی…………………… 20

2-1-4- کاربری اراضی………………………. 21

2-1-5- حمل و نقل ………………………… 21

2-1-6- خدمات شهری………………………… 22

2-2- پیشینه ساختمان های بلند ……………… 22

2-3- سوابق قانونی بلند مرتبه سازی در ایران….. 25

2-4- مفاهیم و نظرات مرتبط با مجتمع های مسکونی . 28

2-4-1- مکتب شیکاگو……………………….. 30

2-4-2- مکتب مدرنیسم یا نوگرایی…………….. 31

2-4-3- مکتب ساخت گرایی……………………. 31

2-4-4- مکتب امایش انسانی………………….. 32

2-4-5- مکتب پست مدرنیسم ………………….. 32

2-4-6- توسعه پایدار شهری………………….. 33

2-4-7- رویکرد پایداری…………………….. 33

2-5- بلند مرتبه سازی و منطق متراکم و فرسوده شهری     36

2-6- اثر بلند مرتبه سازی در افزایش تراکم ساختمانی و زمین مسکونی……………………………………….. 38

2-7- اثر بلند مرتبه سازی در سطح معابر و شبکه ترافیک شهری 38

2-8- اسیب شناسی بلند مرتبه سازی……………. 39

جمع بندی………………………………… 44

 

 مقدمه

روندروبه رشدجمعیت شهری،شاخص مهمی دربررسی ساختاراجتماعی و اقتصادی انسان درسدة۲۱است. ازدیدگاه جهانی،درسال تنها۲۹٪جمعیت جهان درشهرها زندگی میكردند كه این رقم درسال۱۹۹۰ به ۴۵٪ رسید و اكنون از مرز۵۰٪ فراتررفته است وپیش بینی می شود كه در سال۲۰۲ ۰میلادی۶۲٪ جمعیت جهان راشهرنشینان (بویژه دركشورهای درحال توسعه) تشكیل دهند (پاك،۱۳۸۳: 16).

مسائلی از، قبیل افزایش جمعیت،نیاز به اسكان بیشتر مردم در شهرها، ضرورت استفاده بیشتر از زمین در مراكز پرتراكم شهرها ،ضرورت بازسازی و نوسازی در مناطق شهری ،تقاضای مردم برای سكونت و یا كار در مراكز شهرها و ضرورت كاهش هزینه های ناشی از گسترش افقی شهرها جزء عواملی بوده است كه ساخت بناهای بلند را به عنوانی كه  ضرورت در شهرهای بزرگ جهان مطرح نموده است(گلابچی،1380: 9).

اندیشه بلند مرتبه سازی و برجسازی طی حیات خود، همواره از سوی صاحبنظران مسائل اقتصادی ،اجتماعی وكالبدی مورد تحلیل وانتقاد واقع شده است . با این حال حضور این پدیده تداوم داشته و به عرصه فعالیت خود افزوده است (عزیزی،1378: 36).

در کشور ما نیز همانند دیگر کشور­های جهان، با افزایش روز افزون جمعیت ، پدیده بلند مرتبه سازی مورد توجه قرار گرفته است که در پی گسترش این ایده بسیاری از شهرها با مسائل و مشکلات متعددی مواجه شدند که شماری از آنها در سطح جهان گریبانگیر بسیاری از شهرهاست. از این رو با توجه به مشکلات متعدد، مفهوم “بلند مرتبه سازی” در شهر قائم شهر حول محورهای متعددی قابل بررسی است كه دراین فصل به مفاهیم، نظرات و مسائل متعدد پیرامون این موضوع پرداخته  می شود.


 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری,پیشینه تحقیق تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری,مبانی نظری تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای دسته جغرافیا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 63
حجم فایل 553 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

2-1- مقدمه 25

2-2- محله 27

2-2-1- سیر تاریخی نظریه محله 29

2-2-2- مفهوم محله در شهرهای ایران 30

2-2-3- کارکرد محله‏های شهری 31

2-3- مبانی و مفاهیم پایداری، توسعه پایدار و محله پایدار 32

2-3-1- پایداری 32

2-3-2- توسعه 33

2-3-3- توسعه پایدار 33

2-4- توسعه پایدار شهری 35

2-5- ناپایداری توسعه شهری 36

2-6- بنیادهای شهر پایدار 36

2-7- مفاهیم و دیدگاههای اساسی در توسعه محله‏ای 37

2-8- محله پایدار 40

2-9- پیدایش دیدگاه توسعه محلهای پایدار 40

2-10- نمونه‏هایی از رویکردهای مرتبط با محله پایدار 41

2-10-1- طراحی محله سنتی 41

2-10-2- توسعه محلی مبتنی بر حمل و نقل عمومی 41

2-10-3- محلات سرزنده 42

2-10-4- ایده محدوده امن 42

2-10-5- ایده رشد هوشمند 43

2-10-6- توسعه محله‏ای پایدار 43

2-10-7- ابعاد و معیارهای پایداری محله 44

2-11- وظایف شهرداری در زمینه توسعه پایدار محله‏ای 51

2-12- اسکان غیررسمی 54

2-12-1- ویژگی‏های اساسی سکونتگاههای غیر رسمی 57

2-13- نقد مفهوم حاشیه نشینی 63

2-15- پایداری محله‏ای 65

2-16- ابعاد شهر پایدار 65

2-17- شاخص های توسعه پایدار 68

2-18- شاخص های پایداری در جهان 73

2-18-1- انگلیس 73

2-18-2- چین 73

2-18-3- آمریکا 74

 

 

2-1- مقدمه 

نظام شهری از خود بیگانه شده ما که هرآنچه داشت را به سویی افکنده و همواره نگاهش را به دستاوردهای فکری و فناوری غرب دوخت، از مفاهیم و مصداق­های خود عینی به کار بسته در محلات سنتی خود که در طی سالیان دراز جوابگوی نیاز ساکنان آن بود چشم­پوشی کرد و در پی تعاریف و تعابیر جدیدی از محله نگاهش را به ایده­های وارداتی غرب دوخت. لذا ساختار محله سنتی نظام منسجم و یکپارچه خود را از دست داد، معیارهای مطلوبیت خود را از شهر غربی گرفت و در این مسابقه نابرابر اخذ ایده­ها، ارزش­های حاکم بر ساختارش نادیده گرفته شد(سعده زرآبادی و خزاعی، 1386: 43). شهر سنتی که امروزه آز آن با عنوان تاریخی یاد می­گردد، با بازه­ها ارزشمند کالبدی و اجتماعی­اش، آیینه تمام نمایی از پایداری محله­ای بوده است. دکتر بحرینی معتقد است: «توجه به محدودیت­ها اکولوژی محل نظیر آب، توسعه متناسب و سازگار با طبیعت، صرفه­جویی در منابع، استفاده از موادو مصالح بومی، ابداع روش­های مؤثر و مناسب جهت ادامه حیات، نظیر قنات و بادگیر و استفاده هنرمندانه از آب و گیاه جهت تلطیف هوا و ایجاد مناظر مطبوع، ایجاد باغ­ها و باغچه­ها در حیاط­ها و فضاهای عمومی شهرها همه نمونه‏هایی از عوامل مؤثر بر این پایداری بوده­اند.»(بحرینی، 1378: 279).

افزایش نابسامانی­های زیست محیطی و تنزل کیفیت زندگی انسان در تمامی وجوه، متفکران و نظریه­پردازان را بر آن داشت که در جست و جوی راهکارهایی برای حل این مسائل باشند. ماحصل تلاش آنان دیدگاه­های ارائه شده در زمینه «توسعه پایدار» بود که در دهه­ها اخیر به تدریج تبدیل به الگوی نوین در دیدگاه­های علمی و سیاست­های عملی غالب در جهان گردید و از آن زمان تعابیر و تعاریف متعددی از توسعه پایدار ارائه گردید که دال بر جامعیت موضوع و نگاه همه جانبه توسعه پایدار به مسائل دارد(سعده زرآبادی و خزاعی، 1386: 44). اندیشه محله پایدار نیز در دل توسعه پایدار و مباحث مربوط به آن شکل می­گیرد. به طور کلی یک محله پایدار با در نظر گرفتن توان زیست- محیطی، به نیازهای اجتماعی و اقتصادی ساکنانش پاسخ می­گوید. توسعه پایدار در مقیاس محله به معنای ارتقاء کیفیت زندگی در آن، شامل همه ویژگی‏ها و اجزای زیست- محیطی، فرهنگی، سیاسی، اداری، اجتماعی و اقتصادی بدون ایجاد مانعی برای نسل آینده می­باشد(هودسنی، 1384: 20).

با یک دیدگاه کلی دستیابی به پایداری در شهرها و محله­ها در سه دسته کلی اصول محیطی، اصول اجتماعی و اصول اقتصادی قرار می­گیرد:

در اصول محیطی به مواردی چون طراحی مناسب انواع فضاهای سبز، شبکه­های حمل و نقل، سیستم­های آب و فاضلاب، همچنین اصلاح کاربری اراضی موجود، دسترسی­های پیاده، حفظ محیط زیست و نظایر اینها توجه می­شود. در اصول اجتماعی به مواردی چون عدالت محیطی از طریق کاربری اراضی محلی و تسهیلات رفاهی در محله­ها و تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه و توجه به گروه­های مختلف جمعیتی اشاره می­گردد و در اصول اقتصادی نیز با ارتقاء و توسعه اقتصادی بر پایه محله پرداخته می­شود که راه حل آن، خودکفایی محله­هاست(ویرلر[1]، 1998: 5).

 


[1] . Wheerler


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای,پیشینه تحقیق پایداری محله ای,مبانی نظری پایداری محله ای,مبانی نظری ,پیشینه تحقیق,پایداری محله ای

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای در شهر های ایران دسته جغرافیا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای در شهر های ایران

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای در شهر های ایران به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای در شهر های ایران را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای در شهر های ایران

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 65
حجم فایل 281 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

 

2-1. مقدمه.. 22

2-2. مفهوم محله، تعریف و مبانی.. 23

2-2-1. تعریف محله.. 23

2-2-2. سیر تاریخی نظریه محله.. 26

2-2-3. مفهوم محله در شهرهای ایران.. 27

2-2-4. کارکرد محله­های شهری.. 29

2-3. مبانی و مفاهیم پایداری، توسعه، توسعه پایدار و محله پایدار   31

2-3-1. پایداری.. 31

2-3-2. توسعه.. 31

2-3-3. توسعه پایدار.. 32

2-3-4. بنیادهای شهر پایدار.. 33

2-3-5. مفاهیم و دیدگاه­های اساسی در توسعه محله­ای.. 34

2-3-6. پیدایش دیدگاه توسعه محله­ای پایدار.. 38

2-3-7. نمونه­هایی از رویکردهای مرتبط با محله پایدار.. 39

2-3-7-1. رویکرد طراحی محله سنتی. 39

2-3-7-2. رویکرد توسعه محلی مبتنی بر حمل و نقل عمومی. 40

2-3-7-3. رویکرد محلات سرزنده 40

2-3-7-4. رویکرد محدوده امن. 41

2-3-7-5. رویکرد رشد هوشمند 41

2-3-8. توسعه محلّه­ای پایدار.. 42

2-3-9. ابعاد پایداری محله.. 43

2-3-9-1. پایداری زیست- محیطی (اکولوژیکی) 43

2-3-9-2. پایداری اقتصادی.. 43

2-3-9-3. پایداری اجتماعی. 44

2-3-10. معیارهای پایداری محله.. 44

2-3-11. اهداف و راهبردهای ایجاد محلات پایدار.. 47

2-4. مدیریت شهری، مبانی و تعاریف.. 49

2-4-1. مفهوم مدیریت شهری.. 49

2-4-2. مدیریت شهری در ایران.. 51

2-4-3. وظایف شهرداری در زمینه توسعه پایدار محله­ای.. 53

2-5. جمع­بندی   ………………………………………………………………55

 

 

 

مقدمه 

در دوران کنونی نظام شهری از خود بیگانه شده ما که هرآنچه داشت را به سویی افکنده و همواره نگاهش را به دستاوردهای فکری و فناوری غرب دوخته، از مفاهیم و مصداق­های عینی به کار بسته در محلات سنتی خود که در طی سالیان طولانی جواب­گوی نیاز ساکنان آن بود چشم­پوشی کرد و در پی تعاریف و تعابیر جدیدی از محله، نگاهش را به ایده­های وارداتی غرب دوخت. لذا ساختار محله سنتی، نظام منسجم و یکپارچه خود را از دست داد، معیارهای مطلوبیت خود را از شهر غربی گرفت و در این مسابقه نابرابر اخذ ایده­ها، ارزش­های حاکم بر ساختارش نادیده گرفته شد (سعده­زرآبادی و خزاعی، 1386: 43). شهر سنتی که امروزه از آن با عنوان تاریخی یاد می­گردد، با بازه­ها ارزشمند کالبدی و اجتماعی­اش، آیینه تمام نمایی از پایداری محله­ای بوده است. دکتر بحرینی معتقد است: «توجه به محدودیت­ها اکولوژی محل نظیر آب، توسعه متناسب و سازگار با طبیعت، صرفه­جویی در منابع، استفاده از مواد و مصالح بومی، ابداع روش­های مؤثر و مناسب جهت ادامه حیات، نظیر قنات و بادگیر و استفاده هنرمندانه از آب و گیاه جهت تلطیف هوا و ایجاد مناظر مطبوع، ایجاد باغ­ها و باغچه­ها در حیاط­ها و فضاهای عمومی شهرها همه نمونه­هایی از عوامل مؤثر بر این پایداری بوده­اند» (بحرینی، 1378: 279).

افزایش نابسامانی­های زیست محیطی و تنزل کیفیت زندگی انسان در تمامی وجوه، متفکران و نظریه­پردازان را بر آن داشت که در جست و جوی راهکارهایی برای حل این مسائل باشند. ماحصل تلاش آنان دیدگاه­های ارائه شده در زمینه «توسعه پایدار» بود که در دهه­های اخیر به تدریج تبدیل به الگوی نوین در دیدگاه­های علمی و سیاست­های عملی غالب در جهان گردید و از آن زمان تعابیر و تعاریف متعددی از توسعه پایدار ارائه گردید که دال بر جامعیت موضوع و نگاه همه جانبه توسعه پایدار به مسائل دارد (سعده زرآبادی و خزاعی، 1386: 44).


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای در شهر های ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای در شهر های ایران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای در شهر های ایران,پیشینه تحقیق پایداری محله ای در شهر های ایران,مبانی نظری پایداری محله ای در شهر های ایران,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,پایداری محله ای در شهر های ایران

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار دسته جغرافیا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 47
حجم فایل 168 کیلو بایت

 

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

-1- واژه شناسی توریسم…………………………. 9

2-2- مفهوم توریسم…………………………….. 10

2-3-تعریف جهانگردی …………………………… 10

2-4- مهم­ترین دیدگاه‌های ارائه شده درزمینه گردشگری….. 11

2-4-1- جهانی شدن……………………………… 11

2-4-2- فرهنگ پذیری …………………………… 12

2-4-3- نوسازی ……………………………….. 12

2-4-4- سلسله مراتب نیازها وتوریسم ……………… 12

2-4-5-  انگیزش……………………………….. 13

2-4-6- نظریه عطایای الهی………………………. 13

2-4-7- نظریه هزینه نسبی……………………….. 13

2-4-8- نظریه مزیت مطلق و دانش فنی………………. 13

2-4-9- نظریه شرایط تقاضا ……………………… 13

   2-5-  اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری 17

2-6-  انواع گردشگری…………………………… 18

2-6-1-توریسم معمولی…………………………… 18

2-6-2-توریسم بر مبنای طبیعت……………………. 19

2-6-3- توریسم ماجراجویانه …………………….. 19

2-6-4-توریسم محصور……………………………. 19

2- 6- 5- توریسم سلامتی…………………………. 19

2- 6-6- توریسم مصرفی………………………….. 19

2- 6-7- اكوتوریسم ……………………………. 20

2-6-8- جهانگردی بر مبنای هدف از مسافرت جهانگردان…. 20

2-6-9- جهانگردی برمبنای مبدأ جهانگردان………….. 20

2-6-10- جهانگردی بر مبنای سطح درآمد جهانگردان……. 20

2-6-11- توریسم تفریحی ………………………… 21

2-6-12-توریسم شهری …………………………… 21

2-6-13- توریسم طبیعت گرا ……………………… 22

 2-7- اهداف گردشگران………………………….. 23

2-8- شهر و توریسم ……………………………. 23

2-9-  ویژگی‌های بارز صنعت توریسم ……………….. 24

2-10- برنامه ………………………………… 24

2-10-1- پیشینه برنامه ریزی ……………………. 24

2- 10- 2- تعریف برنامه ریزی……………………. 25

2- 10-3- سطوح برنامه ریزی توریسم……………….. 26

2-11- توریسم پایدار…………………………… 27

2- 11-1- پیشینه مفهوم توسعه پایدار……………… 27

2- 11-2- تعاریف توسعه پایدار…………………… 28

2- 11-3- ابعاد توسعه پایدار……………………. 29

2- 11-4- ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار…….. 31

2- 11-5- اصول توریسم پایدار……………………. 31

2-11-5 -1 -مشارکت …………………………….. 31

2-11- 5-2-حضور ذینفع‌ها………………………… 32

2-11-5-3 –  اشتغال برای افراد محلی……………… 32

2-11-5-4- ارتباطات بازر گانی ………………….. 32

2-11-5-5 – پایداری منابع………………………. 32

2-11-5-6 – هماهنگی در هدف‌ها……………………. 32

2-11-5-7 – همکاری ……………………………. 33

2-11-5-8 – ظرفیت پذیرش ……………………….. 33

2-11-5-9 – نظارت و ارزشیابی …………………… 33

2-11-5-10 -پاسخگویی …………………………… 34

2-11-5-11- آموزش ……………………………… 34

2-11-5-12- حفظ هویت …………………………… 34

2- 11- 6 – اصول اساسی توسعه پایدارگردشگری……….. 34

2-12- نقش گردشگری در اقتصاد وایجاد اشتغال……….. 36

2-13- پیامد‌های اجتماعی – فرهنگی توریسم………….. 39

2-14- ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی. 41

2-15- آینده صنعت توریسم      ………………….. 45

2- 16- درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان 48

 

 

2-1- واژه شناسی توریسم

واژه توریسم از نظر اتیمولوژی از کلمه tour  مشتق شده است به معنای سیرو سفر از یک نقطه به نقطه دیگر می‌باشد. توریسم در زبان فرانسه هم به معنی مسافرت به اطراف و اکناف و مشتق از کلمه tour است.(قره نژاد،1374 :42 ).درکتاب   گردشگری(ماهیت و مفاهیم)   درباره ریشه  لغت گردشگری tourism  این گونه بیان شده است

این کلمه از کلمه tour  به معنای گشتن اخذ شده است که ریشه در لغت لاتین turns به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش داردکه از یو نا نی به اسپانیایی و فرانسه راه یافته است. در فرهنگ وبستر گردشگری به سفری  که در آن مسافرتی به مقصدی انجام می‌گیردوسپس بازگشتی به محل سکونت را در بر دارداطلاق می‌گردد. در فرهنگ لانگمن گردشگری به معنای مسافرت وتفریح برای سرگرمی‌معنا شده است در فرهنگ لاروس گردشگری به معنای برای تفریح (لذت یا رضایت ) آمده است.(پاپلی یزدی، سقایی،1385 :18-19).


2-2- مفهوم توریسم

توریسم براساس تعریف سازمان جهانی توریسم، به كلیة فعالیت‌های افرادی اطلاق می‌شود كه به مكان‌هایی خارج از محیط عادی خود به منظور گذراندن ایام فراغت، انجام كار و سایر هدف‌ها، برای مدت كمتر از یك سال می‌روند. به این ترتیب، محور توریسم از مسافرت‌هایی كه صرفاً به منظور گذراندن تعطیلات و سپری كردن چند روز برای دیدار دوستان و آشنایان و بازدید از مناطق جذاب انجام می‌گیرد، بسی فراتر می‌رود (زاهدی، 1385: 4).

 توریسم مجموع پدیده‌ها و ارتباطات ناشی از کنش متقابل میان گردشگردان، سرمایه، دولت‌ها و جوامع میزبان، دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی، در فرایند جذب، حمل و نقل، پذیرایی و کنترل گردشگران و دیگر بازدیدکنندگان است ( Weaver,2000: 3).

        گردشگری مجموعه مسافرت‌هایی را دربرمی‌گیرد که به منظور استراحت وتفریح یا دیگرفعالیت‌های شغلی ویا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام می‌گیرد وغیبت شخص گردشگر از محل سکونت دائم خود درطی این مدت موقتی وگذرا می‌باشد. بدیهی است کسانی که اقدام به مسافرت‌های شغلی منظمی‌بین محل کار و زندگی خود می‌کنند مشمول این تعریف نمی‌شود    (  Inskeep.2002  )


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار,پیشینه تحقیق برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار,مبانی نظری برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی از طریق آزمون m.m.p.I دسته روانشناسی و علوم تربیتی

هدف از تحقیق حاضر مقایسه ضعف‌روانی در بین زنان دارای اختلالات خانوادگی و زنان دارای زندگی عادی شهرستان ابهر از طریق پرسش ناسر mmpI است كه فرضیه عنوان شده عبارت است از اینكه ضعف روانی در بین زنان دارای اختلالات خانوادگی بیشتر از زنان دارای زندگی عادی است جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی 3530 ساله است كه دارای زندگی عادی و دارای اختلالات و مشكل در زن

شما برای دریافت مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی از طریق آزمون m.m.p.I به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی از طریق آزمون m.m.p.I را در زیر مشاهده کنید.

هدف از تحقیق حاضر مقایسه ضعف‌روانی در بین زنان دارای اختلالات خانوادگی و زنان دارای زندگی عادی شهرستان ابهر از طریق پرسش ناسر mmpI است كه فرضیه عنوان شده عبارت است از اینكه ضعف روانی در بین زنان دارای اختلالات خانوادگی بیشتر از زنان دارای زندگی عادی است جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی 3530 ساله است كه دارای زندگی عادی و دارای اختلالات و مشكل در زن

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 101
حجم فایل 149 کیلو بایت

مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون m.m.p.I

 

فهرست 

عنوان                                                                                                   صفحه

چكیده                                                                                       1

فصل اول: كلیات تحقیق                                                             2

مقدمه                                                                                        3

بیان مسئله                                                                                5

سوال مسئله                                                                              6

اهداف تحقیق                                                                              6

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                             6

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق                                                      8

زمینه تاریخی آسیب شناسی روانی                                                       9

اختلال وسواس-بی اختیاری                                                                 19

تعریف                                                                                      19

شكل گیری وسواس در جریان تحول                                                     25

ضوابط تشخیصی اختلال وسواس-بی اختیاری بر اساس DSMIV                   33

دیدگاههای نظری درباره ی اختلال وسواس-بی اختیاری                          35

الگوی زیستی شناختی اختلالهای وسواس-بی اختیاری                            49

دیدگاه رفتار شناسی طبیعی                                                                  52

الگوهای غریزی                                                                                   54

مكانیزمها و كنشهای فعالیت جانشینی                                                    55

فعالیت های جانشینی در انسان                                                    56

آیینهای وسواسی                                                                                 57

رهنمودهایی در زمینه درمانگری                                                  59

درمانگری شناختی-رفتاری                                                                  63

دارو درمانگری                                                                          66

نتیجه گیری كلی درباره شیوه های درمانگری                                         68

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل كشور                                            69

فصل سوم: تعیین روش تحقیق                                                  71

متغییرهای تحقیق                                                                                 72

فهرست

عنوان                                                                                                   صفحه

جامعه مورد مطالعه                                                                    73

حجم نمونه                                                                                73

روش نمونه گیری                                                                      73

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر                                                        74

روش تحقیق                                                                              75

روش آماری مربوط به فرضیه                                                              76

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                     77

جدول 1-4 : نمرات خام آزمودنی ها از آزمون                                        78

جدول 2-4 : مقایسه ضعف روانی                                                         81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                                                 82

بحث و نتیجه گیری                                                                     83

پیشنهادات                                                                                 86

محدودیت                                                                                   87

ضمائم پرسشنامه m.m.p.I                                                               88

پاسخنامه                                                                                  94

منابع-ماخذ                                                                                95

 

چكیده :

هدف از تحقیق حاضر مقایسه ضعف‌روانی در بین زنان دارای اختلالات خانوادگی و زنان دارای زندگی عادی شهرستان ابهر از طریق پرسش ناسر m.m.p.I است كه فرضیه عنوان شده عبارت است از اینكه ضعف روانی در بین زنان دارای اختلالات خانوادگی بیشتر از زنان دارای زندگی عادی است جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی 35-30 ساله است كه دارای زندگی عادی و دارای اختلالات و مشكل در زندگی هستند كه 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده كه آزمون بر روی آنها اجرا گردیده و جهت آزمون فرضیه از روش آماری t متغییر مستقل استفاده گردیده كه نتایج بدست آمده نشان می‌دهد كه ضعف روانی در بین زنان دارای اختلالات و مشكلات خانوادگی بیشتر از زنان دارای زندگی عادی هستند .

فصل اول

كلیات تحقیق

مقدمه :

روشن است كه توصیف موضوع ، مسائل و اختلالهای روانی ، توصیف حصفیه های فاعلی و عینی اختلالها علایم و نشانه‌های آنها ، حصفیه های مجزا و هم چنین پیوستگیهایی كه می‌توانند با حصفیه های دیگر داشته باشند و نخستین گام در راه روان شناسی مرضی است و شناختن اختلالات از جمله ضعف‌روانی است . تلاشهایی كه در قلمرو پزشكی و روان شناسی به منظور طبقه بندی كردن اختلالهای روانی انجام شده‌اند از قدمت زیادی برخوردار‌اند و بتدریج به تعداد كثیری طبقه بندگیها كم و بیش جالب منجر شده‌اند . زوبین در سال (1967) در فهرستی كه در این باره فراهم كرده است به پنجاه نضام متفاوت اشاره می‌كند كه غالب آنها در تضاد با یكدیگر قرار می‌گیرند بدین ترتیب بررسی ماهیت ، هدفها و مزایا و معایب و همچنین مشكلاتی كه انواع طبقه بندیهایی بیماریهای روانی می‌توانند ایجاد كنند ضروری به نظر می‌رسد و گاهی اوقات عوامل خانوادگی . اختلالات و عدم روابط صحیح زناشویی می‌تواند عامل اصلی در ایجاد بیماریهای روانی بخصوص ضعف روانی در بین زنان شود كه طبقه بندی اختلالهای روانی و خانوادگی نه تنها اطلاعاتی درباره‌ی ماهیت كه قباد و چگونگی اختلالات روانی می‌تواند باشد روان گسیختگی باید شامل تعدادی خصایص توصیف كننده باشد مثلا كناره گیری از روابط بین شخصی ، در سوگرایی و فقط زمانی كه چنین حصفیه هایی وجود دارد كه باعث ضعف روانی و روان گسیختگی می‌شود تشخیص بالینی در زمانهای مختلف و تشخیص دو متخصص در مورد یك بیمار مشابه باشد كه علل جسمانی و علل خانوادگی متفاوت می‌تواند باعث و عامل مهم آسیب شناختی و روحیه ضعف در فردی باشد و عامل بیماری روانی در فرد به شمار بیاید و بر اساس DSmIV كه بر این فرض مبتنی نیست كه هر مقوله از اختلالهای روانی مانند افسردگی و ضعف روانی ، جوهری كاملا مستقل و مرزهایی مطلق دارد كه آن را از دیگر مقوله‌های اختلالهای روانی یا از زمینه‌های بدون اختلال روانی متمایز می‌كنند هم چنین این پذیرفته نیست كه همه‌ی افرادی كه در یك مقوله از اختلالهای روانی قرار می‌گیرند در همه‌ی قلمروها به یكدیگر شباهت دارند به این صورت كه گاهی اوقات ضعف روانی در افراد اختلال خانوادگی بیشتر و گاهی افسردگی و موارد دیگر كه اینها تمام به روحیه افراد مقابل بستگی دارد ( دادستان – 1382 )

بیان مسئله :

مفهوم ضعف روانی به فكرمحاصره و مفهوم بی اختیاری فكر اجبار را القایی می‌كند و درك این مفاهیم بدون مرتبط ساختن آنها با من فرد كه در میان آزادانه فكر ، تجسم اعمال خویشتن و احساس محدودیت می كند ، امكان پذیر نیست محدودیتی كه فقط بر اساس و به وسیله فعالیت مرضی در هم شكسته می‌شود و آرامش موقت ، تنها از طریق عدم برخورداری با دیگران و عدم روابط صحیح و اشكال و ضعف داشتن همراه است كه در این گونه مشكلات روانی بیمار نسبت به اختلال خود هشیار است و آن را تحمیل شده و مرضی می پندارد یعنی در واقع اختلال را نمی‌پذیرد بلكه آن را تحمل می‌كند مع هزا در پاره‌ای از شخصیتهایی كه دارای ضعف روانی هستند نشانه مرضی به منزله بخشی از سازمان یافتگی روانی فرد در می‌آید ضعف روانی مشكلات زیادی را در زندگی روزمره به وجود می‌آورند كه خود می‌تواند بوجود آورنده از عوامل شخصیتی و خانوادگی و اختلالات در زندگی باشد مثلا عدم توجه دیگران به او و یا عدم برقراری رابطه دوستانه با دیگران می‌تواند ضعف‌روانی را بیشتر و بیشتر كند گریه در گذشته اختلال ضعف روانی بمنزله اختلالی نادر تلقی می‌كردند اما بررسیهای همه‌گیری شناختی اخیر نشان داده اند كه 5/2 درصد افراد در سراسر زندگی خود از این اختلال رنج می‌برند ( منصور – 1380 )

سوال مسئله :

آیا بین ضعف روانی زنان دارای اختلافات خانوادگی و زنان عادی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

1- بین ضعف روانی زنان دارای اختلال خانوادگی خانوادگی در زنان دارای تفاوت معنی داری وجود دارد .

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای مشكلات خانوادگی و اختلالات در زندگی مانند عدم تفاهم با همه برسر موضوعاتی مانند عوامل اقتصادی – اجتماعی و . . . در زنان عادی كه دارای زندگی سالمی هستند و اینكه آیا مشكلات در زندگی خانوادگی می‌تواند باعث ضعف روانی شود .

اهمیت و ضرورت تحقیق

رفتارهایی كه شامل ضعف روانی می‌شود رفتارهایی خاص دوره نوجوانی نیستند در واقع نوجوان مدتها به پنهان كردن رفتارهایی كه نشان دهنده ضعف روانی است می‌پردازد و موارد نادری كه بر باعث مشكلات حادتری در دوره زندگی می‌شود كه این ضعف روانی می‌تواند در محیط خانوادگی و عدم برقراری روابط بین زوجین و حتی قبول نكردن موقعیت حاضر تشدید شود و امید است با پژوهشهایی كه انجام می‌دهیم بتوانیم از این اختلالات بخصوص ضعف روانی در افراد بخصوص زنان كه در مشكلات زود تر از مردان قد خم می‌كنند تاثیر مثبتی بگذاریم و بررسی كنیم اختلالات خانوادگی مانند عدم امكانات اقتصادی و یا عدم هماهنگی زوجین هنگام ازدواج كه تمام اینها می‌تواند تاثیری در ایجاد ضعف روانی و دیگر اختلالات روانی در بین افراد بخصوص زنان شود كه این گونه تحقیقات می‌تواند در مراكز و نهادهای خانوادگی نقش بسزایی داشته باشد .

فصل دوم

پیشینه و ادبیات تحقیق

زمینه‌ی تاریخی آسیب شناسی روانی

هدف این فصل آشنا ساختن دانشجو با موضوع ، تعریف و مفهوم آسیب شناسی روانی است .

اما قبل از آن ، زمینه‌ی تاریخی مربوط به اختلالات روانی را به اختصار مرور می‌كنیم .

ممكن است چنین تصور شود كه بررسی تاریخی آسیب شناسی روانی كاری بی‌فایده است ، زیرا بدون شك اطلاعات جدید ، موثرتر ،؛ دقیقتر و منطقی تر از دانشهای زمانهای گذشته است و بهتر است به جای سیر در تاریخ گذشته‌ی این علم ، توجه خود را معطوف به اطلاعات جدید بنمائیم . اما واقعیت آن است كه این اطلاعات جدید حاصل كار و تلاش گذشتگان است و بررسی آنها زمینه را برای شناخت اطلاعات جدید آماده می‌سازد . تاریخچه‌ی هر علم شرح تكامل افكار ، بازتابها ، نگرشها ، و باورهای انسان طی هزاران سال است . بررسی این رویدادها و تحولات بسیار با ارزش است ؛ زیرا اطلاعاتی به دست می‌دهند كه می‌توانند در فهم و ارزیابی این علم سودمند باشند .

نظریه‌های اولیه درباره‌ی اختلالات روانی این بود كه شیطان در درون فرد مبتلا جایگزین شده و موجب اختلال رفتار وی گردیده است . به تعبییر دیگر نظریه‌های اولیه درباره‌ی رفتار نابهنجار و تبیین نابهنجاری نیروهای جادوئی و ماورالطبیعه مانند دیو ، شیطان و ارواح خبیثه بودند . بنابراین ، برای درمان فرد مبتلا كوشش می‌شد تا شیطان از درون وی بیرون رانده شود . به همین دلیل آنان را شكنجه می‌كردند ، شلاق می‌زدند ، می‌سوزاندند و با ابزارهای بسیار ابتدائی مانند سنگ جمجمه‌هایشان را سوراخ می‌كردند ، و به سحر و جادو متوسل می‌شدند . كشف جمجمه‌های سوراخ شده مؤید این موضوع است . نوشته‌های چینیها ، مصریها ، عربیها ، یونانیها نیز نشانگر این موضوع است كه اینگونه اختلالات را به جایگزین شدن دیو در بدن فرد مبتلا نسبت می‌داده‌اند . در یونان قدیم ( 800 سال قبل از میلاد ) رفتار آشفتۀ فرد به عنوان تنبیهی در برابر نافرمانی از خدایان تعبیر می‌شده است . این عقیده نه تنها در اقوام اولیه وجود داشت ؛ بلكه در سدۀ میانه نیز نفوذ و توسعه فراوارانی یافت .

در خلال عصر طلائی یونان پیشرفت قابل توجهی در فهم و درمان بیماریهای روانی به وقوع پیوست . بقراط ( 357- 460 پیش از میلاد ) پزشك بزرگ یونان كه ” پدر پزشكی جدید ” نامیده شده است مداخله خدایان و دیوها را در ایجاد بیماریها رد كرد . بر اساس نظریه بدنی ، علت بیماریهای روانی اختلال در اعضای مختلف بدن به خصوص مغز بود . بقراط معتقد بود كه مغز فرمانده بدن است و بیماریهای روانی مربوط به اختلال در آن است . همچنین بقراط علت اختلال روانی را عدم تعادل فرآورده‌های مزاجی توصیف می‌كرد . پیش از او مصریان قلب را محل حیات روانی و هیجانی می‌دانستند .

بقراط و پیروان وی به دلیل تشخیص و درمان بیماریهای روانی شهرت ویژه ای یافتند . بقراط انواع مختلف بیماریهای روانی را به سه طبقه‌ی كلی : مانی ، مالیخولیا ، و زوال عقل یا بیماری مغزی طبقه بندی می‌نماید و توصیفهای بالینی مفصل درباره‌ی هر یك از این سه طبقه بیماری به دست می‌دهد . او باور داشت كه علت حمله‌های صرعی آسیبهای مغزی است . بقراط تاكید نمود كه اختلالات روانی علل طبیعی داشته و مثل سایر بیماریها مستلزم درمانند . روشهای درمانی وی شامل استراحت كردن ، حمام گرفتن ، و رژیم غذائی خاص بود .  

افلاطون( 347 – 429 قبل از میلاد ) مسائل مربوط به افراد آشفته‌ی روانی را كه مرتكب قتل می‌شدند مورد بررسی قرار داد و آشكارا اظهار داشت كه این افراد مسؤول جنایات خویش نیستند و نباید با آنان بدانگونه كه با سایر جانیان رفتار می‌شود رفتار نمود . او رفتار هر فرد را نتیجه‌ای از تعارض بین استدلال و هیجان می‌دانست و بر خلاف كسانی كه علت رفتار نابهنجار را بدنی می‌دانستند ، بر نیروی تفكر تاكید ورزید و اظهار داشت كه ذهن تنها واقعیت حقیقی وجود انسان است . به نظر وی شخصیت آرمانی شخصیتی است كه به ویژه توسط فكر و استدلال رهبری شود . افلاطون عقیده داشت كه رفتار انسان تحت نفوذ و استیلای نیازهای بدنی و غریزه‌های طبیعی وی است .

ارسطو ( 322 – 384 پیش از میلاد ) شاگرد افلاطون بود ولی از عقاید وی پیروی نمی‌كرد . او بیشتر پیرو عقاید بقراط درباره‌ی مزاجهای چهارگانه بود و عقیده داشت كه مزاجهای گرم موجب تمایلات عاشقانه و پر حرفی می‌شود و نیز موجد تكانه‌های خودكشی در فرد است . او درباره‌ی استدلال و آگاهی ، مطالب زیادی نوشت ، و حالتهای هیجانی و انگیزشی از قبیل ترس ، خشم ، حسادت ، تنفر ، شجاعت ، و شفقت را مورد بحث و بررسی قرار داد. ارسطو خشم را محصول نگرش فرد درباره‌ی ناروائی و بی عدالتی می‌دانست و معتقد بود كه ترس نتیجه‌آگاهی فرد از خطر و انتظار شكست یا طرد شدگی است . او درباره‌ی لذت و الم مفاهیمی را مورد استفاده قرار داد كه با اصول عقاید فروید و پیروانش شبیه بود .

در سالهای اولیه مسیحی ، سنت اگوستین ( 430 – 345 بعد از میلاد ) بسیاری از اندیشه‌های جدید درباره‌ی اختلالات روانی را پیش بینی نمود . او به عنوان یك حكیم و فیلسوف الهی زمینه را برای نظریه‌های روان پویائی درباره‌ی رفتار نابهنجار هموار ساخت . اگوستین مطالب گسترده ای درباره‌ی احساسات و كشمكشهای روانی در انسان نوشت ، به طوری كه ممكن است بتوان وی را پیشگام مكتب تحلیل روانی دانست . او مانند فروید به معصوم بودن كودكان اعتقاد نداشت و نقش تكانه‌های پرخاشگری در كودكان و نیاز به كنترل اوضاع محیطی را مورد بحثص قرار داد . اگوستین با بیان این نكته كه درون نگری و كشف زندگی هیجانی درونی ، منبع با ارزشی برای دانش روان شناسی است ؛ سهم بزرگی در روان‌شناسی نابهنجاری نوین داشته است .

در سده‌ی میانه نگرش اخلاقی ، انسانی ، و خوش بیانه كه نسبت به انسان در سالهای اولیه مسیحی و جود داشت از بین رفت و جای خود را به افكار و عقاید ضد روشن اندیشی بخشید . اعتقاد به ارواح خبیثه مجددا با نیروی شدید ظاهر گردید . مثلا در قرون سیزده و جهارده بیماران روانی را شكنجه می‌كردند تا شیطان از ذهنشان خارج شود . با این وجود كسانی بودند كه بر خلاف جریان آب شنا می‌كردند . مثلا پاراسلسوس به كسانی كه به ارواح خبیثه اعتقاد داشتند حمله كرد و ناسازگاریهای روانی را پدیده‌ای طبیعی دانست . او به نجوم اعتقاد داشت و پدیده‌های طبیعی را به سیارات و ستارگان نسبت می‌داد . با وجود چنین اندیشه‌های روشنگرانه‌ای ، افكار خرافی و تعصب آلود در سده‌های میانه همچنان رواج داشت و دانشی را كه نسلهای قبل اندوخته بودند ؛ دگرگون ساخت .

در اواسط قرن پانزدهم تلاشی چشمگیر ر جهت بردباری و مدارا نسبت به رفتار نامانوس بیماران روانی آغاز گشت . اعتقاد به جادوگری دگرگون شد و نزدیك به سیصد سال بعد ، اروپا درگیر ترسی دیوانه وار نسبت به جادوگران گردید ، ترسی كه منجر به كشتن و از بین بردن هزاران تن از جادوگران شد .

تحول اجتماعی و فكرذی بزرگی در اواخر سده‌های پانزدهم و شانزدهم ایجاد شد . با پیدایش سرمایه داری ، ارزشهای فردی جایگزین ارزشهای ساده‌ی اجتماعی گردیدند ، شهرها جایگزین جوامع روستائی شدند و ساختار خانوادگی و روستائی سده‌ی میانه رو به اضمحلال نهاد . تفرقه و اختلاف كلیسا‌ها را فرا گرفت و نهضت پروتستان ، قسمت اعظم اروپا را درگیر جنگهای مذهبی ساخت و این عوامل موجب بر هم زدن توازن اجتماعی بیشتری شدند .

در خلال این بی ثباتی گسترده‌ی اجتماعی عقایدی درباره‌ی جادوگران ظاهر گشت و آنان به عنوان كسانی كه با شیطان هم پیمان بوده و از آزار و اذیت دیگران لذت می‌برند تلقی شدند و این حكم كه هر مرد یا زنی كه اقدام به احضار ارواح كند محكوم به مرگ است به اجرا در آمد . كلیسا جادوگری را خطای حواس و نوعی الحاد و ارتداد نسبت به خداوند دانست كه باید از طریق كلیسای رم سركوب شود .

اولین نهضت انسان گرایانه درباره‌ی بیماری‌های روانی با كار فیلیپ‌پینل ( 1826 – 1745 ) درفرانسه آغاز گشت . پینل‌كه از 1792 رئیس‌بیمارستان روانی بیستر در فرانسه شد دستور داد تا زنجیر از دست و پای بیماران روانی بردارند و از شكنجه و آزار آنان اجتناب ورزند و با آنان مانند یك انسان بیمار رفتار كنند . در خلال این دوره ، درمانگری اخلاقی در حد بالنسبه وسیعی در بیمارستانهای روانی مورد استفاده واقع شد . گرچه ، ممكن بود درمانگری اخلاقی ، غیر عملی باشد ولی بی‌تردید بسیارموثر واقع شد .

به‌رغم نتایج موثری كه درمانگری اخلاقی در برداشت ، به دلیل پذیرش این عقید كه دیوانگانافراد بیمار هستند و فقط درمانگری اخلاقی نمی‌تواند موثر باشد ، در نیمه دوم قرن نوزدهم این روش درمانگری رو به اضمحلال گذاشت .

از‌اوائل قرن نوزدهم اطلاعات مربوط به فیزیولوژی ، تشریح ، عصب شناسی ، شیمی و پزشكی عمومی به سرعت افزا


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی از طریق آزمون m.m.p.I ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی از طریق آزمون m.m.p.I – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی,زمینه تاریخی آسیب شناسی روانی ,دارو درمانگری,الگوی زیستی شناختی اختلالهای وسواس بی اختیاری,دیدگاههای نظری درباره ی اختلال وسواس بی اختیاری,ضوابط تشخیصی اختلال وسواس بی اختیاری

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی روند تغییرات دما و بارش دسته جغرافیا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی روند تغییرات دما و بارش

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی روند تغییرات دما و بارش به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی روند تغییرات دما و بارش را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی روند تغییرات دما و بارش

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 28
حجم فایل 388 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

2-1. پیشینه تحقیق 8

2-2. آب و هوا یا اقلیم چیست ؟ 9

2-3. ماهیت تغییرات اقلیمی 10

2-4. دلایل تغییر اقلیم 13

2-4-1. دلایل طبیعی تغییر اقلیم 13

2-4-2. دلایل انسانی تغییر اقلیم 13

2-5. انواع متغیرهای اقلیمی 14

2-6. دما و بارش 15

2-6-1. دما 15

2-6-2. بارش 25

 

 

 

1. پیشینه تحقیق

   در ادبیات اقلیم شناسی جهان مطالعات فراوانی پیرامون تغییرات اقلیم معاصر انجام شده است. غالب مطالعات با محوریت بررسی و تحلیل رفتار بلند مدت دما و بارش و تغییرات آنها در مناطق مختلف در ارتباط با روند افزایش متوسط دمای جهانی و منطقه ای صورت گرفته و روشهای آماری پارامتریک و، ناپارامتریک به ویژه روش من- کندال به کرات مورد استفاده قرار گرفته است.

 (لتنمایر و همکاران، 1994، نورث و کیم، 1995، کورتزال و همکاران، 1998، سلشی و زنک، 2004، پیکارتا و همکاران، 2004 زویرس و استورچ، 2004، ها و همکاران، 2005، تورکی و ارکن، 2005، میر و همکاران، 2006، ولف میر. (و مولر، 2006، اورلند و همکاران، 2006، دجانخ و همکاران، 2006 و ها و ها، 2006 مارنگو و کامارگو (2008) از بررسی سریهای بلندمدت دمای حداکثر و حداقل ایستگاههای جنوب برزیل به این نتیجه رسیدند که روند دمای حداقل افزایش شیب داشته اما روند دمای حداکثر دارای شیب ملایم بوده است. از جمله مطالعات داخلی در خصوص بررسی تغییر اقلیم به روشهای پارامتریک و ناپارامتریک کارهای کتیرایی بروجردی و همکاران (1384)، کوچکی و همکاران (1382)، طباطبایی و، (حسینی (1382)، رحیمزاده و همکاران  (1383)، کاویانی و عساکره  (1382)، زاهدی و همکاران (1386حجام و همکاران (1387) و. . . قابل ذکر است. دكتر علیجانی و همكاران، 1378، در پایان نامه ای تحت عنوان بررسی تغییرات اقلیمی در خصوص بررسی تغییرات اقلیمی جنوب ایران تحقیق كرده دكتر كاویانی، در مقاله ای تحت عنوان سخنی درباره تغییرات اقلیمی قرن حاضر – در خصوص تغییرات اقلیمی صحبت كرده اند.

عزیزی و روشنی (1387) نیز پس از تحلیل دما و بارش ایستگاههای سواحل جنوب دریای خزر طی دوره 40 ساله (1955-1994) به منظور بررسی وجود انحراف احتمالی و شناسایی تغییرات دادهها و نوع و زمان آن از روش من- کندال استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که زمان شروع بیشتر تغییرات ناگهانی و از هر دو نوع روند و نوسان بوده است. بعلاوه در اکثر ایستگاهها دمای حداقل روند مثبت و دمای حداکثر روند منفی را نشان میدهد. در این مقاله با توجه به اهمیت پدیده تغییر اقلیم و ارتباط تغییرات جهانی با تغییرات منطقه ای و محلی تلاش بر این است که رفتار سری زمانی عناصر اقلیمی بویژه تغییرات عناصر دما و بارش ایستگاه بندرانزلی مورد بررسی و تحلیل گردد.

مطالعات انجام گرفته در مورد تغییرات اقلیم بر محور تغییرات دما متمركز می باشد. در این مورد تحقیقات بسیار گسترده ای در ارتباط با روند افزایش متوسط دمای جهانی و منطقه ای انجام گرفته است.

پروین (1389) پس از تحلیل داده ها به این نتیجه دست یافت كه كلیه ایستگاه ها به غیر از ایستگاه زاهدان پارامترهای دماها روند منفی را در طول سال نشان می دهد. روند منفی بارش در ماه های گرم سال دیده شد. همچنین زمان و نوع تغییرات در پارامترهای دما و بارش حاكی از تغییرات ناگهانی افزایشی و كاهشی می باشد. تغییرات افزایشی در پارامترهای حداقل و حداكثر دما در ماه های مختلف سال به وضوح دیده شده و تغییرات ناگهانی كاهشی بارش بیشترین گسترش را دارند.


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی روند تغییرات دما و بارش ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی روند تغییرات دما و بارش – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی روند تغییرات دما و بارش,پیشینه تحقیق بررسی روند تغییرات دما و بارش,مبانی نظری بررسی روند تغییرات دما و بارش,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,بررسی روند تغییرات دما و بارش

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مساكن شهری در برابر زلزله دسته جغرافیا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مساكن شهری در برابر زلزله

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مساكن شهری در برابر زلزله به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مساكن شهری در برابر زلزله را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مساكن شهری در برابر زلزله

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 39
حجم فایل 148 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

2-1. شهرها و مخاطرات طبیعی 13

2-2. خطر زلزله در شهرها.. 13

2-2-1. خطر زلزله.. 13

2-2-2. آسیب‌پذیری در زلزله.. 14

2-2-3. بحران زلزله:.. 14

2-3. انواع بحران.. 15

2-4. زلزله و بحران ناشی از آن.. 15

2-5. منابع لرزه‌ای.. 16

2-6. شدت و بزرگی زلزله.. 16

2-7. آسیب‌ها و خسارات ناشی از زلزله.. 16

2-7-1. خسارات وارد بر زمین:.. 17

2-7-2. خسارت وارد بر سازه‌ها.. 17

2-7-2-1. خسارت وارد بر ساختمان‌ها.. 18

2-7-2-2. خسارت وارد بر سازه‌های غیر ساختمانی.. 18

2-7-2-3. خسارت وارد بر شریان‌های حیاتی.. 18

2-7-2-4. خسارات ناشی از حوادث ثانویه.. 18

2-8. گسترش فیزیکی شهرها و افزایش آسیب‌پذیری.. 18

2-8-1. ایمنی شهری.. 19

2-8-2. آسیب‌پذیری شهری.. 20

2-8-3. ساختار شهر.. 20

2-8-4. بافت شهر.. 21

2-9. فرسایش و فرسودگی.. 23

2-10. عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهرها.. 23

2-10-1. تحلیل آسیب‌پذیری کالبدی.. 25

2-11. برنامه‌ریزی شهری و آسیب‌پذیری شهرها.. 25

2-12. ارتباط بین کاربری زمین و آسیب‌پذیری در برابر زلزله.. 26

2-13. مدیریت بحران.. 27

2-14. نقش GIS در مدیریت بحران.. 28

2-14-1. GIS و فاز کاهش اثرات.. 29

2-14-2. GIS و فاز آمادگی.. 29

2-14-3. GIS و فاز پاسخگویی.. 29

2-14-4. GIS و فاز بازسازی.. 30

2-15. نقش برنامه‌ریزی شهری در مدیریت بحران (زلزله).. 30

2-16. تصمیم‌گیری.. 30

2-16-1. تصمیم‌گیری مکانی.. 31

2-16-1-1. تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM).. 31

2-16-1-1-1. مدل‌های گسسته و پیوسته.. 33

2-16-1-1-2. مدل های جبرانی و غیر جبرانی.. 33

2-16-1-1-3. نمونه‌های فردی و گروهی.. 33

2-17. روش‌های‌ وزن‌دهی‌:.. 34

2-17-1. فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی( (AHP.. 34

2-18. مجموعه‌های فازی و عارضه‌های فازی   …………………………………………..35 

 

شهرها و مخاطرات طبیعی 

خطر طبیعی، پدیده‌ای طبیعی است که در محدوده‌ی سکونت بشر اتفاق افتاده، زندگی او را مورد تهدید قرار می‌دهد و ممکن است باعث وقوع بلایایی گردد. این قبیل مخاطرات به علل زمین‌شناختی، زیست‌شناختی، آب و هوا شناختی و یا فرآیندهایی از این دست، در محیط زندگی به وجود می‌آیند.

براساس تعریف انتخاب شده به وسیله سازمان کاهش بلایای طبیعی ملل متحد یک خطر طبیعی احتمال وقوع حادثه در یک دوره‌ی زمانی ویژه در منطقه دارای پتانسیل پدیده‌های طبیعی مخرب می‌باشد.

خطر زلزله در شهرها

خطر زلزله

 به مجموعه شرایط ژئوفیزیکی طبیعی که در اثر جابجایی، حرکت و لغزش زمین صرف نظر از فعالیت انسان به وجود می‌آیند اشاره دارد .احتمال زلزله ، به تهدید زندگی و دارایی انسان توسط خطرات زلزله گفته می‌شود .بنابر‌این ریسک زلزله نتیجه عمل متقابل خطرات زلزله و برخی فعالیت‌های آسیب‌پذیر انسان مانند توسعه شهر می‌باشد (فرنچ و ایساکسون، 1984). همچنین ریسک زلزله را می‌توان تعداد مورد انتظار از جان باختگان، صدمه دیدگان، خسارات مالی و شکاف اقتصادی حاصل از پدید‌ه‌های طبیعی دانست (لاویجن، 1999). عناصر درمعرض ریسک را می‌توان به جمعیت انسانی، ساختمان‌ها، آثار مهندسی، کاربری‌های خدمات عمومی، دیگر تأسیسات زیربنایی و ارزش‌های محیطی در ناحیه مورد‌نظر تقسیم نمود (فل، 2008). از دیدگاه برنامه‌ریزی شهری، زلزله، انهدام هستی و زندگی کسانی است که به جرم فقر، محکوم به ساختن مساکن ارزان قیمت و غیرمقاوم هستند. به تعبیری اقتصاد و معیشت خانواده، تعیین‌کننده طول عمر، سلامتی، زندگی و… می‌شود شناخت پدیده زلزله راهی است که می‌تواند به بهینه‌سازی شرایط موجود کمک کند.

احتمال وقوع زلزله‌ای خطرناک طی یک دوره معین خطر زلزله می‌گویند (لامنیتز، 1974). این خطرات در چهار گروه دسته‌بندی شده‌اند: 1- تکان خوردن و لرزش زمین 2- شکستگی و جابه جا شدگی 3- تسونامی 4- خطرات ثانوی (از جمله بهمن، روانه‌های گلی، نشست زمین، سیلاب‌های ناشی از شکست سدها و آتش‌سوزی‌ها) (بولت، 1994). بررسی‌های زمین‌شناسی از قبیل تهیه نقشه گسل‌ها، تعیین نوع و نحوه عملکرد آنها، شواهد جابه‌جایی‌های اخیر در طول گسل‌ها، بررسی‌های مهندسی خاک و بررسی‌های زلزله‌شناسی مانند تهیه فهرست زلزله‌های تاریخی و دستگاهی، تهیه نقشه مراکز سطحی زلزله‌ها، تعیین شدت و بزرگی زلزله‌ها و مقایسه بین مکان گسل‌ها و مراکز سطحی و کانون زلزله‌ها امکان تخمین خطر زلزله را فراهم می‌سازند (پورکرمانی، 1376). در تعیین و ارزیابی خطر پدیده‌های طبیعی مانند زلزله، عوامل مهمی همچون پراکنش جمعیت، قوانین ساختمانی، آمادگی و واکنش سریع باید مدنظر قرار گیرند (موراک و همکاران، 1997). این مرحله اغلب با ترسیم نقشه‌های خطر انجام می‌شود (کلر و پینتر، 2002).

آسیبپذیری در زلزله

آسیب‌پذیری درجه زیان و ضرر حاصله از زلزله می‌باشد، که در اجتماعات گوناگون بر اساس سطح توسعه و پیشرفت جامعه تغییرپذیر می‌باشد (کاردون، 1999). آسیب‌پذیری را می‌توان توان و پتانسیل از زیان و از دست دادن بیان نمود (میتچل، 1999).

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مساكن شهری در برابر زلزله ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مساكن شهری در برابر زلزله – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مساكن شهری در برابر زلزله,پیشینه تحقیق آسیب پذیری مساكن شهری در برابر زلزله,مبانی نظری آسیب پذیری مساكن شهری در برابر زلزله,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,آسیب پذیری مساكن شهری در برابر زلزله

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله دسته جغرافیا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 49
حجم فایل 324 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

2-1- مقدمه 13

2-2- مفاهیم و اصطلاحات 13

2-2-1- بلایا 13

2-2-1-1- بلایای انسانی 13

2-2-1-2- بلایای طبیعی 14

2-2-2- بحران 14

2-2-3- مدیریت بحران 15

2-2-3-1- مدیریت بحران شهری 15

2-2-3-2- چرخه مدیریت بحران 15

2-2-3-3- چرخه اصلی مدیریت بحران 16

2-2-3-4- مراحل مدیریت بحران 16

2-2-4- زلزله 17

2-2-5- ایمنی 17

2-2-6- آسیب‌پذیری 17

2-2-7- شهر 18

2-2-8- آسیب پذیری شهری 18

2-2-8-1- عوامل مؤثر در آسیب پذیری شهر 20

2-2-8-2- ساختار شهر و آسیب­پذیری 21

2-2-8-3- بافت شهر و آسیب­پذیری 21

2-2-8-4- شکل شهر و آسیب پذیری 23

2-2-8-5- تراکم­های شهری و آسیب پذیری 23

2-2-8-6- آسیب پذیری تأسیسات و زیر ساختهای شهری 24

2-2-9- مدیریت شهری 24

2-2-10- برنامه­ریزی 25

2-2-10-1- برنامه­ریزی فضایی 25

2-2-10-2- برنامه­ریزی شهری 25

2-2-10-2-1- نقش برنامه­ریزی شهری در کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر خطرات زلزله 26

2-2-11- کاربری اراضی شهری 26

2-2-11-1- برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 26

2-2-11-2- ارتباط بین کاربری زمین و آسیب­پذیری در برابر زلزله 27

2-2-12- امداد رسانی 28

2-2-12-1- فضاهای امدادرسانی هنگام زلزله 28

2-2-13- دسترسی 29

2-2-14- شبکه ارتباطی شهر 29

2-2-14-1- آسیب پذیری شبکه ارتباطی 29

2-2-15- مکان‌یابی 30

2-2-16- سیستم اطلاعات جغرافیایی 31

2-3- رهیافت­ها و رویکردها 31

2-3-1- رهیافت‌های گوناگون پیرامون آسیب­پذیری 31

2-3-1-1- رهیافت غالب 32

2-3-1-2- رهیافت اقتصاد سیاسی 32

2-3-2- دیدگاه­های آسیب­پذیری 33

2-3-2-1- دیدگاه زیست فیزیکی 33

2-3-2-2- دیدگاه ساخت اجتماعی 33

2-3-2-3- دیدگاه ترکیبی 34

2-3-3- دیدگاه­های مدیریت بحران 34

2-3-3-1- دیدگاه سنتی 34

2-3-3-2- دیدگاه قانون طبیعی 34

2-3-3-3- دیدگاه تعاملی 35

2-3-4- رویکردهای مدیریت بحران 35

2-3-4-1- رویکرد بحران گریزی 35

2-3-4-2- رویکرد بحران ستیزی 36

2-3-4-3- رویکرد بحران پذیری 36

2-4- مدل­های ارزیابی آسیب­پذیری 36

2-4-1- مدل‌های وزن دهی به معیارها : 36

2-4-1-1- فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 37

2-4-1-2- مدل تحلیل شبکهای (ANP) 38

2-4-2- مدل‌های ریاضی تلفیق لایه های اطلاعاتی 39

2-4-2-1- مدل منطق بولین : 40

2-4-2-2- مدل منطق فازی : 41

2-4-2-3- مدل TOPSIS 43

2-4-2-4- مدل VIKOR 44

2-4-3- مدل تحلیل شبکه 45

2-4-4- شاخص میانگین نزدیک‌ترین همسایه 46

 

 

 

 

1-1- مقدمه 

مطالعات علمی نشان داده است که این امکان وجود دارد که سیاست‌های عمومی در کاهش اثرات ناشی از زلزله کمک نماید و دیگر این برداشت وجود ندارد که طبق روش سنتی، این سیاست‌ها به کاهش اثرات فاجعه و بازسازی پس از بحران محدود شود. دستاوردهای علمی و مهندسی کاربرد حیاتی در پیشگیری و پیش­بینی خسارت‌های زلزله فراهم کرده است (Gibbons, 1980: 6). نباید فراموش کرد که ایمنی در مقابل حوادث طبیعی از مهم‌ترین عناصر محیط شهری است. به خصوص زلزله که در یک جا اتفاق نمی‌افتد. توسعه سریع و شهرنشینی بدون توجه به ایمنی در مقابل حوادث طبیعی به معنای توسعه، به خصوص در کشورهای در حال توسعه نیست (Nakabayashi, 1994: 4).

 

1-2- مفاهیم و اصطلاحات 

1-2-1- بلایا

به حوادثی كه بروز آن‌ها موجب به بار آمدن خسارات و تلفات زیادی خواهد شد (بلا) یا (فاجعه) گفته می‌شود. (ای. درایك و دیگران،2:1383). بلایا وقایعی هستند که شرایط عادی موجود را به هم ریخته و باعث می‌شوند جامعه حادثه دیده رنجی فراتر از ظرفیت خود را تحمل کند. حوادث وقتی بلایا نامیده می‌شوند که انسان‌ها درگیر آن باشند (کاظمیان، 1383: 163).

 

1-2-1-1- بلایای انسانی 

بلایایی هستند كه انسان‌ها به گونه‌ای در ایجاد آن نقش داشته باشند این نقش ممكن است عمدی و یا ارادی و غیر عمدی و بدون اراده باشد. بلایای انسانی را می‌توان به گروه‌های مختلفی تقسیم كرد.

–       فاجعه یا بلایای تكنولوژیك: نتیجه دخالت‌های ناآگاهانه بشر در طبیعت.

–       بلایای سیاسی: اقدامات آگاهانه و محاسبه شده انسان كه موجب از بین رفتن جان انسان‌ها و تخریب كلی جامعه می‌شود، مانند جنگ و حملات اتمی، شیمیایی و …

–       بلایای اكولوژیكی: که در نتیجه اقدامات مستقیم بشر و استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی روی می‌دهد (ای، درایك و همکاران،1383: 3).

 

1-2-1-2- بلایای طبیعی

هر اتفاق غیر مترقبه ناگهانی كه موجبات تضعیف و از بین رفتن توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی و فیزیكی مانند خسارات جانی و مالی، تخریب تأسیسات زیربنایی و كاهش زمینه های اشتغال در جامعه را فراهم آورد، به عنوان بلایای طبیعی معرفی می­شود (حسنی، 1384: 75).

حوادثی که در ارتباط با طبیعت نظیر زلزله، سیل، خشکسالی، پیشروی آب دریا، آتشفشان، ریزش کوه، آفات طبیعی و غیره، حادث می‌شوند حوادث طبیعی نام دارند. شناخت این پدیده‌ها به دلیل ماهیت چند بعدی آن، مطالعات چند رشته ای می‌طلبند ( Paton & Fohnston, 2001:23). 

 

1-2-2- بحران

بحران یک حادثه طبیعی یا ساخته‌ دست بشر است که به طور طبیعی منجر به مرگ، جراحت و ویرانی می­شود، به نحوی که نمی­توان آن را از طریق اقدامات معمول، منابع و تجهیزات محلی مهار کرد. این­گونه رخدادها نیاز به پاسخ فوری، هماهنگ و مؤثر برای برآوردن نیازهای دارویی، تجهیزاتی و روانی افراد آسیب دیده که به وسیله بخش دولتی و یا خصوصی اعمال می­شود را دارد ( Brower & Charles, 2000: 12). به سخن دیگر بحران به موقعیتی اطلاق می­شود که بیانگر درجه­ای از تهدید نسبت به جان مردم، سلامتی آن­ها و امکانات زندگی ایشان است ( Waugh, 2000: 24).

ریشه واژه Crisis از کلمه یونانی Krinein  به معنی نقطه عطف به مخصوص در مورد بیماری است، همچنین به معنی بروز زمان خطر در مورد مسایل سیاسی- اقتصادی است. در عین حال، بحران به عنوان نقطه حساس تلقی می‌شود، که در نهایت ممکن است ناشی از یک تحوّل مناسب یا نامناسب باشد. مانند مرگ و زندگی، تعادل یا ناپایداری (اسماعیلیان، 1390: 134).

 

1-2-3- مدیریت بحران

مدیریت بحران فرآیندی است برای پیشگیری از بحران و یا به حداقل رساندن اثرات آن به هنگام وقوع، برای انجام این فرآیند باید بدترین وضعیت­ها را برنامه­ریزی و سپس روش­هایی را برای اداره و حل آن جستجو کرد (Bertrand & Hawarence, 1986: 15). بر اساس نظریه پیرسون و کلایر، مدیریت بحران عبارت است از تلاش نظام­یافته توسط اعضای سازمان همراه با ذی­نفعان خارج از سازمان، در جهت پیشگیری از بحران­ها و یا مدیریت اثربخش آن در زمان وقوع می‌باشد (Mc, Conkey, 1987: 8). همچنین مدیریت بحران را می­توان برنامه­ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی، کنترل و پشتیبانی تعریف کرد (Mitchell et al, 1989: 391).

 

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله,پیشینه تحقیق آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله,مبانی نظری آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله,مبانی نظری ,پیشینه تحقیق,آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کا

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

بررسی رابطه بین عزت نفس و افكار غیر منطقی در دانش آموزان دسته روانشناسی و علوم تربیتی

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش اموزان دبیرستانی دخترانه شهرستان نظراباد می باشد فرضیه هایی که به معرض ازمایش گذاشته شده اند عبارتند از1ایا بین عزت نفس و افکار غیر منطقی رابطه وجود دارد یا نه؟ 2ایا بین عزت نفس با ضرورت تاثیر و حمایت از جانب دیگران وجود دارد یا نه؟ 3ایا بین عزت نفس با انتظار بیش از حد از خود ر

شما برای دریافت بررسی رابطه بین عزت نفس و افكار غیر منطقی در دانش آموزان به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات بررسی رابطه بین عزت نفس و افكار غیر منطقی در دانش آموزان را در زیر مشاهده کنید.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش اموزان دبیرستانی دخترانه شهرستان نظراباد می باشد فرضیه هایی که به معرض ازمایش گذاشته شده اند عبارتند از1ایا بین عزت نفس و افکار غیر منطقی رابطه وجود دارد یا نه؟ 2ایا بین عزت نفس با ضرورت تاثیر و حمایت از جانب دیگران وجود دارد یا نه؟ 3ایا بین عزت نفس با انتظار بیش از حد از خود ر

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 118
حجم فایل 149 کیلو بایت

بررسی رابطه بین عزت نفس و افكار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهرستان نظر آباد

 

فهرست

عنوان                                                                                          صفحه

چكیده                                                                                          7

فصل اول                                                                                     9

مقدمه                                                                                          10

طرح مسئله                                                                                  11

اهداف پژوهش                                                                             13

فرضیات                                                                                      14

تعریف نظری                                                                               15

ضرورت و اهمیت تحقیق                                                               16

كلید واژه                                                                                     17

فصل دوم                                                                                    18

نگاهی به تاریخچه متغییرهای پژوهش                                            18

مقدمه                                                                                          19

پیشینه نظری                                                                                21

مفهوم عزت نفس                                                                          24

چگونگی پیدایش عزت نفس در افراد                                                26

عزت نفس از دیدگاه قرآن ، احادیث و دانشمندان اسلامی                   27

معانی نفس در قرآن كریم                                                             29

عزت نفس در احادیث و رویات اسلامی                                           30

نظریه دانشمندان اسلامی درمورد نفس                                           31

تفكر غیر منطقی                                                                           32

دیگاههای روان شناختی درباره عزت نفس و افكار غیر منطقی          36

دیدگاه ادلر                                                                                   37

دیدگاه اسمیت                                                                               38

فهرست

عنوان                                                                                          صفحه

تحقیقات انجام شده در خارج از كشور                                            42

فصل سوم                                                                                   48

روش تحقیق                                                                                 48

مقدمه                                                                                          49

جمعیت هدف                                                                                50

ابزار اندازگیری                                                                            51

ویژگی تست افكار غیر منطقی                                                        52

روش آماری                                                                                53

فصل چهارم                                                                                 54

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                                    54

مقدمه                                                                                          55

توصیف نتایج                                                                               56

یافته ها و تجزیه  وتحلیل آنها                                                         60

جدول 4-4 بررسی رابطه عزت نفس یا ضرورت تایید و حمایت از جانب دیگران   71

جدول 5-4 بررسی رابطه بین انتظار بیش از حد خود وعزت نفس در بین دانش آموزان 72

جدول 13-4 بررسی رابطه بین عزت نفس و كمال گرائی در بین دانش آموزان     80    

فصل پنجم                                                                                  81

نتیجه گیری                                                                                  82

بحث                                                                                            85

محدودیت های پژوهش                                                                  86

پیشنهادات پژوهش                                                                       87

منابع و ماخذ                                                                                88

ضمائم                                                                                        90 

چکیده:

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش اموزان دبیرستانی دخترانه شهرستان نظراباد می باشد فرضیه هایی که به معرض ازمایش گذاشته شده اند عبارتند از:1-ایا بین عزت نفس و افکار غیر منطقی  رابطه وجود دارد یا نه؟ 2-ایا بین عزت نفس با ضرورت تاثیر و حمایت از جانب دیگران وجود دارد یا نه؟ 3-ایا بین عزت نفس با انتظار بیش از حد از خود رابطه وجود دارد یا نه ؟4-ایا بین عزت نفس با تمایل به سرزنش رابطه وجود دارد یا نه؟5-ایا بین عزت نفس با واکنش به ناکامی رابطه وجود دارد یا نه؟6-ایا بین عزت نفس با بی مسولیتی عاطفی رابطه وجود دارد یا نه؟7-ایا بین عزت نفس با نگرانی بیش ازاندازه توام با اضطراب رابطه وجود دارد یا نه؟8-ایا بین عزت نفس بااجتناب از مشکلات رابطه وجود دارد یا نه؟9-ایا بین عزت نفس با وابستگی رابطه وجود دارد یا نه؟10-ایا بین عزت نفس با در ماندگی نسبت به تغییر رابطه وجود دارد یا نه؟11-ایا بین عزت نفس با کمال گرائی رابطه وجود دارد یا نه؟

گروه نمونه این پژوهش شامل 50نفر از دانش اموزان دبیرستانی دخترانه شهرستان نظر ابادکه به صورت تصادفی انتخاب شدند و روی انها پرسشنامه عزت نفس و باور های غیر منطقی انجام شد کهپس از ان از روش اماری ضریب همبستگی پیرامون استفاده شد که نتیجه به دست امده به شرح زیر می باشد :

در بررسی رابطه بین عزت نفس و تمایل به سرزنش در بین دانش اموزان رابطه وجود ندارد.

در بررسی رابطه بین عزت نفس و واکنش به ناکامی در بین دانش اموزان رابطه وجود ندارد .

در بررسی رابطه بین عزت نفس و اجتناب از مشکلات در بین دانش اموزان رابطه وجود ندارد .

در بررسی رابطه بین عزت نفس و وابستگی در بین دانش اموزان رابطه وجود ندارد.

در بررسی رابطه بین عزت نفس و درماندگی نسبت به تغییر در بین دانش اموزان رابطه وجود ندارد.

اما در 6فرضیه دیگر رابطه معنی دار وجود دارد که در فصل های بعدی گفته شده است .

«فصل اول»

مقدمه:

هر انسانی بر اساس ملاک ها و معیارهائی که در اختیار دارد ،همواره خود را مورد ارزیابی و قضاوت قرار می دهد و میزان کا رائی،موفقیت و ارزشمندی خویش را تعیین می نماید . مفاهیمی که در شکل گیری عزت نفس مهم به نظر می رسد عبارتند از: خود ،ادراک هر فرد از خود (شکل گیری تصویر بدن در ذهن)، مفهوم هر فرد از خود (رشد گرایش عاطفی و ارزشی نسبت به بدن و روان خود ، ارزشیابی خود .به موازات تغییر و تحولاتی که در جسم انسان صورت می گیرد روان او هم دستخوش تغییراتی می گردد در این مسیر خود که در مرکز ساختارروانی انسان قرار دارد و به عنوان منبع و مرجع فعالیت های فکری،عاطفی و رفتاری انسان ایفای نقش می کند ، شکل می گیرد ، جسم و روان انسان هر کدام از بخش های متفاوتی تشکیل شده است .تشخیص به موقع نیتزهای کودک و پاسخ به موقع و متعادل به انها در رشد اعتماد به نفس او بسیلر موثر است ، البته این نکته بسیار مهم است که نیازهای انسان در دورانهای مختلف دستخوش تنوع و تغییر می گردد (دکتر اسدالهی،موسوی 1376)در رابطه با افکار غیر منطقی ایس معتقد است که ریشه رفتار غیر انطباقی فرد را باید در ان جستجو کرد ،اضطراب و اختلالات عاطفی نتیجه طرز تفکر غیر منطقی و غیر عقلانی است انسان به وسیله اشیای خارجی مضطرب و اشفته نمی شود بلکه دیدگاه و تصویری که او از اشیا دارد موجب نگرانی و اضطرابش می شوند به نظرایس که از نظریه پردازان اختلالات می باشد افکار و عواطف کنشهای جداگانه ای نیستند از این رو تا زمانیکه تفکر فرد غیر منطقی و غیر عقلانی باشد عواطف فرد نیز مختل خواهد شد و انسان افکار غیر منطقی را به طور مدام برای خود تکرار میکند بنابراین جنبهای از صفات پایدار شخصیت را این باور ها تشکیل می دهند و همواره در رفتار و عواطف او متجلی می شوند .ابرت ایس بنیانگذار نظریه عقلانی –عاطفی معتقد است که اختلالات عاطفی ناشی از باورها واعتقادات غیر منطقی است . بتسون 1972،باور بخشی از تصورات همیشگی یاقضایای تلویحی در ارتبات بین انسان و محیط می دانند که ممکن است این قضایا درست یا نادرست باشد . (شفیع ابادی ، 1371)

طرح مسئله: 

مسئله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل و رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است .برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی ، قدرت تصمیم گیری و ابتکار ، خلاقیت و نو اوری ،سلامت فکری و بهداشت روانی ، رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس خود ارزشمندی فرد دارد. امروزه در اصلاح و درمان بسیاری از اختلالات شخصیتی و رفتاری کودکان و نوجوانان نظیر کم روئی و گوشه گیری ، لجبازی و پرخاشگری و تنبلی و کندرویبه عنوان اولین یا مهمترین گام به ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس ، تقویت اعتماد به نفس و مهارت های فردی و اجتماعی انان می پردازد.(بیابانگرد1373)

ارضای نیاز به عزت نفس به احساساتی از قبیل :اعتماد به نفس،ارزش ،قدرت ،لیاقت ،کفایت و مفید مثمر ثمر بودن در جهان منتهی خواهد شد . اما بی اعتنائی به نیازها موجب احساساتی از قبیل حقارت ، ضعف و درماندگی می شود این احساس ها به نوبه خود یا به وجود اورنده دلسردی و یاس اساسی خواهندشد ویا این که گرایش های روان    را به وجود خواهند اورد . (بیابانگرد 1373)

تعدادی از صاحب نظران فرض می کنند که یکی از مهمترین راههایی که افراد اولویت هایشان را سازمان بدهند در ارتباط با هدف عالی حفظ عزت نفس است بر طبق این دیدگاه افراد جهت حفظ یک تصویر مثبت از خودشان ،هم در چشم دیگران و هم در چشم خودشان، تلاش می کنند. در روانشناسی بالینیمخدوش شدن عزت نفس مراجعان از اهمیت ویژه ای برخوردار است این امر ممکن است با تصدیقی که درمانگر مورد افسردگی یا عدم توانائی مراجع برای مقابله با ان دارد یا از طریق کمک درمانی صورت می گیرد . عزت نفس پایین همچنین به عنوان علامت اصلی افسردگی محسوب می شود منظور از اصلاح عزت نفس عمدتا ارزشیابی ذهنی است مبنی بر اینکه شخص با ارزش است بر عکس شخصی است بد،ناشایست،بی ارزش. بنابراین عزت نفس قسمت ارزشیابانه خود پنداری است اصطلاحی که دامنه وسیع تری داشته و شامل باورهایی در مورد جنبه های نسبتا خاص خویشتن همچون توانائی موسیقی، هویت  و غیره به علاوه همه ارزشیابی هایی همچون پذیرش خود و عزت نفس می باشد (علی پور 1373)و با توجه به مطالب گفته شده و عنوان پژوهش ((بررسی رابطه بین افکار غیر منطقی و عزت نفس ))که می توان مسئله تحقیق را به صورت ذیل کرد

 ایا بین افکار غیر منطقی و عزت نفس رابطه معنی داری وجود دارد.

اهداف پژوهش :

همه افراد جامعه (به خبر برخی از بیماران )به یک ارزشیابی ثابت و استوار و معمولا عالی از خودشان ،احترام به خود ،یا عزت نفس یا به احترام دیگران تمایل یا نیاز دارند. بنابراین این نیازها را می توان در دو مجموعه فرعی طبقه بندی کرد. اول اینها عبارتند از: تمایل به قدرت ،موفقیت، کفایت، سیادت ،شایستگی ، اعتمادو رویاروئی با جهان و استقلالو ازادی ،در ثانی چیزی در ما هست که می توانیم ان را تمایل به اعتبار یا حیثیت ،مقام ،شهرت و افتخار ،برتری ،معروفیت ،توجه ،اهمیت،حرمت و یا تحسین بنامیم . این نیاز ها به طور نسبی مورد تاکید افراد ادلر پروانش قرار گرفته است و فرد ان را تقریبا نادیده گرفته است .

می توان اهداف پژوهش را به صورت زیر بیان کرد :

1- شناخت عزت نفس و افکار غیر منطقی

2- بررسی رابطه میان عزت نفس و افکار غیر منطقی

3-  ارائه پیشنهاد و راه حل هائی جهت کاهش افکار غیر منطقی و افزایش عزت نفس.

فرضیات:

   1- بین عزت نفس و افکار غیر منطقی رابطه وجود دارد یا نه؟

2-ایا بین عزت نفس با ضرورت تایید و حمایت از جانب دیگران رابطه وجود دارد یا نه ؟

3- ایا بین عزت نفس با انتظار بیش از حد از خود رابطه وجود دارد یا نه؟

4-ایا بین عزت نفس با تمایل به سرزنش رابطه وجود دارد یا نه؟

5- ایا بین عزت نفس با واکنش به ناکامی رابطه وجود دارد یا نه ؟

6-ایا بین عزت نفس با بی مسئولیتی عاطفی رابطه وجود دارد یا نه ؟

7- ای بین عزت نفس با نگرانی بیش از اندازه توام با اضطراب رابطه وجود دارد یا نه؟

8- ایا بین عزت نفس با اجتناب از مشکلات رابطه وجود دارد یا نه؟

9- ایا بین عزت نفس با وابستگی رابطه وجود دارد یا نه؟

10- ایا بین عزت نفس با درماندگی نسبت به تغییر رابطه وجود دارد یا نه؟

11- ایا بین عزت نفس با کمال گرایی رابطه وجود دارد یا نه؟

تعریف نظری :

عزت نفس : عزت نفس عبارت است از ارزیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندی خویشتن خود ، عزت نفس نوعی قضاوت نسبت به ارزشمندی وجودی است. از این صفت در انسان حالت عمومی دارد و محدود و زود گذر نیست (شاملو ،1377).

افکار غیر منطقی : واژه منطقی به صورت مطلق یامتعصبانه تعریف نمی شود ، مردم بر اساس انتخاب ارزش ها ، مقاصد و اهداف مختلف زندگی می کنند . وقتی که این ارزش ها را انتخاب کردند، ان وقت چنانچه فکر ، احساس و عمل انها به گونه ای با شد که بدانهاکمک نماید تا بر اهدافشان برسند و بر اساس ارزش هایشان زندگی نمایند ، ان وقت منطقی عمل کرده اند ، اما چنانچه فکر ، حساس و عمل انها مخالف با اهداف و ارزش هایشان باشد ، غیر منطقی بوده اند . (قرچه داغی – 1375)

ضرورت و اهمیت تحقیق :

بیشتر صاحب نظران در ارزیابی با لینی غیر بالینی خود ، از عزت نفس به عنوان یک نکته کلیدی که می تواند اغلب جوانب زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد ، یاری کند و با افزایش ان در دیگر زمینه های زندگی خود تغییرایجادمی کند . همانطور که می دانیم عزت نفس متغییری است که با بسیاری از متغییر های دیگر رابطه نزدیکی دارد ، من جمله با موفقیت در تحصیل ، به این علت که پیشرفت و موفقیت تحصیلیو راههای جلوگیری از افت تحصیلی ف یکی از مهمترین اهداف اموزش و پرورش وتعلیم و تربیت می باشد . بررسی عوامل موثر در ان از جمله عزت نفس حائز اهمیت بسیار می باشد . از طرف دیگر رشد و شکوفایی ادمیان حاصل نمی شود مگر از طریق به کارگیری و استفاده از استعداد های خدا دادی و استفاده و به کارگیری از استعدادها نیز تا حدود زیادی بستگی به اعتماد به نفس ،      

عاطفی ، جرات ورزی و عزت نفس دارد .بنابراین برای بالا بردن میزان استفاده و بکارگیری از استعداد های ذاتی که در نهایت منجر به شکوفائی انها می شود . باید عزت نفس و اعتماد به نفس افراد را بالا برد و برای این کار لازم است که ابتدا عوامل موثر در انها را شناخت و میزان رابطه انها با این متغییر را مورد بررسی و کنکاش قرار داد تا بعد بتوان انها را در افراد بالا برد.

در این پژوهش بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش اموزان دبیرستانی

  کلید واژه:

در این پژوهش بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش اموزان دبیرستانی شهرستان نظر اباد به معرض ازمایش گذاشته می شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی رابطه بین عزت نفس و افكار غیر منطقی در دانش آموزان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی رابطه بین عزت نفس و افكار غیر منطقی در دانش آموزان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
رابطه بین عزت نفس و افكار غیر منطقی در دانش آموزان,چگونگی پیدایش عزت نفس در افراد,عزت نفس از دیدگاه قرآن,دیگاههای روان شناختی درباره عزت نفس و افكار غیر منطقی,عزت نفس در احادیث و رویات اسلامی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی – اجتماعی روستاها دسته جغرافیا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی اجتماعی روستاها

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی – اجتماعی روستاها به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی – اجتماعی روستاها را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی اجتماعی روستاها

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 45
حجم فایل 98 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

پیش درآمد.. 18

1-2- تعاریف و مفاهیم.. 18

1-1-2- سالخوردگی جمعیت .. 18

2-1-2- بازدارندگی.. 19

3-1-2- توسعه .. 19

4-1-2- توسعه روستایی.. 22

5-1-2- توسعه اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………………….23

6-1-2- توسعه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………… 24

7-1-2- مهاجرت  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

1-7-1-2- انواع مهاجرت ……………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-2- مسائل و موانع بازدارنده توسعه روستایی …………………………………………………………………………………………… 26

3-2- ارتباط جمعیت و توسعه..……………………………………………………………………………………………………………….. 28

4-2- رشد طبیعی جمعیت و مراحل انتقالی آن …………………………………………………………………………………………. 30

5-2- شاخص­های اندازه­گیری سالخوردگی………………………………………………………………………………………………… 33

1-5-2- میانه سنی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 33

2-5-2- میزان و درصد سالخوردگی جمعیت……………………………………………………………………………………………… 33

3-5-2- نسبت وابستگی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 34

6-2- دیدگاه­ها و نظریه­ها ………………………………………………………………………………………………………………………. 34

1-6-2- دیدگاه­ها و نظریه­های مرتبط با توسعه ………………………………………………………………………………………….. 34

1-1-6-2- خاستگاه توسعه در مکاتب ………………………………………………………………………………………………………. 35

2-1-6-2- تطورگرایی …………………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-6-2- نظریه­های مهاجرت…………………………………………………………………………………………………………………….. 38

3-6-2- دیدگاه­های مرتبط با سالخوردگی …………………………………………………………………………………………………. 39

4-6-2- عقاید و نظریه­های جمعیتی در ارتباط با ترکیب سنی……………………………………………………………………….. 41

جمع­بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

 

 

پیش درآمد

    در بررسی عوامل مؤثر در توسعه جوامع، عوامل فراوانی همچون سرمایه­گذاری، جمعیت و نیروی انسانی، ثبات جوامع، نقش دولت، نوع نظام سیاسی کشور و بسیاری عوامل دیگر تاکنون مورد بررسی قرار گرفته­اند. اما در این میان یکی از عوامل مهم و اثرگذار در توسعه اقتصادی – اجتماعی که کمتر به آن پرداخته شده، ساختار سنی جمعیت است. مسلماً جوامع با ساختار سنی جوان با جوامع دارای ساختار سنی سالخورده، از سطح توسعه متفاوتی برخوردار هستند؛ هدف این پژوهش نیز یافتن پیامدهای سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی – اجتماعی روستاهای بخش جلگه رخ بوده که در این مرحله از کار به تعریف واژه­های کلیدی پژوهش پرداخته می­شود. در حقیقت شناخت بهتر هر پدیده قبل از هر چیز نیاز به تعریف جامع و کاملی از آن پدیده دارد. واضح است که هر چه این تعاریف جامع و کامل­تر باشند، شناخت آن پدیده آسان­تر و دقیق­تر خواهد بود. بنابراین، در این فصل به بیان تعاریف و مبانی نظری تحقیق پرداخته می­شود.

1-2- تعاریف و مفاهیم

1-1-2- سالخوردگی جمعیت

    سالخوردگی جمعیت، فرآیندی شناخته شده به عنوان پیامد انتقال جمعیت است که در آن باروری و مرگ و میر از سطوح بالا به سطوح پایین کاهش پیدا می­کند (میرزایی و قهفرخی، 1386: 326). جمعیت شناسان آغاز دوران سالخوردگی را از گروه­های سنی بزرگ تعیین می­کنند. بر این اساس معمولاً گروه سنی 60 ساله و بیشتر را سالخورده معرفی کرده­اند (تقدیسی و احمدی شاپور آبادی، 1391: 140). در کتاب مهدوی نیز جمعیت بالاتر از 60 سال، جمعیت سالخورده معرفی شده است و به طور کلی جمعیت را به سه طبقه 14-0، 59-15 و بالای 60 سال طبقه­بندی کرده است (مهدوی، 1385: 132). سالخوردگی جمعیت خود ناشی از عواملی است که برخی از آن­ها را می­توان به شرح عوامل ذیل دانست:

– کاهش تدریجی موالید در یک دوره دراز مدت؛

– مهاجرت بخشی از نیروی کار جوان جامعه­ای به جامعه دیگر؛

– افزایش تدریجی عمر متوسط و امید به زندگی مردم؛

– کاهش مرگ و میر افراد سالخورده (تقوی، 1374: 24).

در تعریفی دیگر چنین بیان شده که سالخوردگی جمعیت عبارت است از پیر شدن و افزایش سن افراد جامعه که به نوبه خود پیری جسمانی و فکری را نیز به دنبال دارد و آنها را تبدیل به مصرف کننده­های بدون فعالیت اقتصادی نموده است (مهدوی، 1381: 178).

2-1-2- بازدارندگی

    منظور از بازدارندگی، عواملی است که تأثیر منفی در مسیر یک پدیده داشته باشند؛ بنابراین بازدارندگی توسعه روستایی یعنی پارامترهایی که مانع روند توسعه روستایی می­شوند (احمدی، 1389: 27).

3-1-2- توسعه 

    واژه توسعه در فرهنگ دهخدا به معنی فراخی و وسعت آمده است. توسعه ترجمه واژه Development و به معنی تحول و شکوفا شدن است. توسعه به مفهوم کلی، فرآیند بهبود وضع زندگی و برنامه­ریزی برای هر نوع اقدام از پیش اندیشیده شده معنا می­شود که این فرآیند، همیشه همراه بشر بوده و پدیده جدیدی نیست. اندیشه پیشرفت در همه ادوار زندگی انسان وجود داشته و انسان­ها برای بهبود وضع زندگی خویش مجبور به اندیشیدن بوده­اند (رضوانی، 1387: 31). همچنین توسعه به معنای کوشش آگاهانه، نهادی و برنامه­ریزی شده برای نیل به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی را می­توان پدیده­ای نوظهور در قرن بیستم دانست که از سال 1917 میلادی از اتحاد جماهیر شوروی سابق آغاز شد (افتخاری و آقایاری­هیر، 1386: 32).


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی – اجتماعی روستاها ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی – اجتماعی روستاها – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی اجتماعی روستاها,پیشینه تحقیق اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی اجتماعی روستاها,مبانی نظری اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی اجتماعی روستاها,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی اجتماعی روستاها

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم دسته جغرافیا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 45
حجم فایل 133 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست

 

2-1- مقدمه 11

2-2-1-انواع اکوتوریست 13 

2-2-2- اصول اکوتوریسم 13 

2-2-3-اهداف اکوتوریسم 14 

2-2-4- اهمیت اکوتوریسم 14 

2-2-5- فرصت ها و تهدیدات اکوتوریسم 15

2-2-5-1- فرصتهای اکوتوریسم 15

2-2-5-2- تهدیدات اکوتوریسم 15

2-3- اکوتوریسم در روستا 16

2-4- تعریف و مفهوم خانه های دوم 19

2-5- مهمترین زمینه ها و عوامل کششی، انگیزشی و یا رانشی گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی 22

2-5-1- تفاوت آب و هوایی و جغرافیایی 22

2-5-2- مهاجرت های روستایی- شهری 22

2-5-3- آلودگی محیط زیست و ازدحام بیش از حد جمعیت در شهر ها 23

2-5-4-  بهبود راه های ارتباطی و افزایش برخورداری از خودروی شخصی 23

2-5-5-  شهر گریزی و گسترش خانه های دوم 23

2-6- تاریخچه خانه های دوم 24

2-6-1-  جهان 24

2-6-2-  ایران 26

2-7- اثرات خانه های دوم بر نواحی روستایی 29

2-7-1- اثرات زیست محیطی 31

2-7-1-1- آلودگی هوا و صوتی 31 

2-7-1-2- آلودگی آب رودخانه ها 31 

2-7-1-3- از بین بردن پوشش گیاهی 32 

2-7-1-4- تخریب و تغییر چشم انداز طبیعی 32 

2-7-1-5- تخریب محیط زیست و منابع طبیعی 32 

2-7-2- اثرات اجتماعی و فرهنگی 33

2-7-2-1- افزایش سطح آگاهی و دانایی مردم ناحیه 33 

2-7-2-2- تضاد و دو گانگی اجتماعی و فرهنگی بین گردشگران و روستاییان 33 

2-7-2-3- الگو برداری از شیوه زندگی گردشگران 33 

2-7-2-4- تاثیر بر روند مهاجرت روستای-شهری 34 

2-7-2-5- تضعیف فرهنگ محلی و سنتی 34 

2-7-2-6- کاهش امکان ساخت مسکن برای مردم محلی 35 

2-7-2-7- کاهش انسجام اجتماعی 35 

2-7-2-8- افزایش ناهنجاری اجتماعی 35

2-7-3- اثرات اقتصادی 35

2-7-3-1-  افزایش قیمت زمین 36

2-7-3-2- افزایش قیمت کالا و خدمات 36

2-7-3-3- ایجاد اشتغال و درآمد 36

2-7-3-4- منسوخ شدن فعالیت کشاورزی 37

2-7-3-5- افزایش هزینه زندگی 37

2-7-3-6- کمک به فراهم شدن خدمات زیر بنایی 37

2-7-3-7- افزایش رفاه عمومی مردم روستا 37

2-7-3-8- افزایش اختلاف درآمد بین روستائیان 38

2-7-4- اثرات کالبدی 38

2-7-4-1-  تغییر کاربری باغات و مزارع 38

2-7-4-2-  تبدیل باغات مثمر به ساختمانهای مسکونی 39

2-7-4-3-  تغییر در بافت و ساخت روستا 39

2-7-4-4-  تجاوز به حریم رودخانه ها و اراضی ساحلی 39

2-7-4-5-  تغییر چشم انداز روستایی 39

 

2-1- مقدمه

یكی از حوزه هایی كه به طور عمده مورد علاقه جغرافیدانان است، آثار گردشگری بر محیط زیست انسان است. دلیل این امر در ماهیت جغرافیا نهفته است كه دارای رویكردی قوی در زمینه روابط انسان و محیط می باشد. در واقع آثار گردشگری و تفریح بر محیط زیست و تحلیل منابع، حوزه ای است كه در آن جغرافیدانان انسانی و طبیعی در مطالعه معضلات مربوط به گردشگری، دارای وجه اشتراك هستند، با این حال دلیل دیگر، اهمیت صرف محیط زیست طبیعی برای فعالیت گردشگری و تفریح است(Hall and page,2002,p151).

برخی از جاذبه های مردم شناسی همچون گردشگری کوچ، روستا گردی و آداب ورسوم و. . . در دل قطب های طبیعی قرار دارند و برآوردها نشان می دهد که اغلب متقاضیان شرکت در تورهای کوچ روستا گردی و نیز حضور در مراسم بومیان دور افتاده اکوتوریست ها هستند و در اکوتوریسم آن بخش از جاذبه های مردم شناسی قابل توجه هستند که در وهله اول حاصل انطباق انسان با محیط طبیعی پیرامون او بوده وبه عنوان جاذبه سیاحتی صرفا در ترکیب با خاستگاه طبیعی آنها هویت می یابند (جهانیان و زندی، 1391: 112).

2-2-اکوتوریسم

اکوتوریسم، مفهوم نسبتا جدیدی است که هنوز هم اغلب، درست درک نشده و صحیح به کار نمی رود. اولین تعریف جامع، کوتاه ومعتبر توسط انجمن بین المللی اکوتوریسم در سال 1990 ارائه شد ” اکوتوریسم سفری مسئولانه به مناطق طبیعی به منظور حفظ محیط زیست و بهبود اوضاع اقتصادی جوامع محلی” (رنجبر، 1390: 5).

اتحادیه حفاظت از طبیعت در سال1996اکوتوریسم را این گونه تعریف کرد” سفری با مسئولیت زیست محیطی و دیدار از نواحی طبیعی، به منظور لذت جویی و درک طبیعت است. این فعالیت سبب ارتقای حفاظت می شود و پیامدهای منفی کمی به دنبال دارد و مردم محلی را در فعالیت های سود آور درگیر می کند” (رضوانی، 1390: 23).

جدیدترین، بهترین وکامل ترین تعریف درسال1999توسط مارتاهانی ارائه شد” اکوتوریسم، سفر به مناطق حساس، بکر، سالم و معمولا حفاظت شده می باشد. اکوتوریسم برای گردشگر، یک سفر آموزنده می باشد، که درآمد آن صرف حفاظت محل شده و مستقیما در رشد و توسعه ی اقتصادی و تقویت سیاسی جوامع محلی تاثیر گذاشته و موجب تکریم فرهنگ های گوناگون و حقوق بشر می گردد” (رنجبر، 1390: 5).


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم,پیشینه تحقیق اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم,مبانی نظری اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران دسته روانشناسی و علوم تربیتی

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده شهر تهران كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینكه بین افسردگی و هیستری رابطه ی معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از شاغل است كه جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی 35 ساله شاغل منطقه یازده تهران است كه حجم نمونه استفاده شده با روش نمونه گی

شما برای دریافت بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران را در زیر مشاهده کنید.

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده شهر تهران كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینكه بین افسردگی و هیستری رابطه ی معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از شاغل است كه جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی 35 ساله شاغل منطقه یازده تهران است كه حجم نمونه استفاده شده با روش نمونه گی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 139
حجم فایل 141 کیلو بایت

فهرست

عنوان                                                                                                        صفحه

چكیده                                                                                             8

فصل اول : كلیات تحقیق                                                                      9

مقدمه                                                                                             10

بیان مسئله                                                                                       11

اهداف تحقیق                                                                                    12

متغیرها                                                                                           13

فصل دوم :پیشینه وادبیات تحقیق                                                           14

نكات كلی در رابطه با هیستری                                                              15

شكل گیری هیستری در جریان تحول                                                                        16

رگه های شخصیت هیستری یكی در كودك                                                       17

تظاهرات حاد در كودك                                                                       18

هیستری در نوجوانی                                                                          21

توصیف ضوابط تشخیص اختلال تبدیل                                                                       23

دیدگاه های نظری درباره هیستری                                                        25

دیدگاه شناختی                                                                                  28

دیدگاه رفتاری نگر                                                                             30

اختلالات بدنی شكل و اختلالات تجزیه ای                                                          32

اختلالات تبدیلی                                                                                 34

نشانه های حسی                                                                               37

نمونه ای از فلج هیستری                                                                     38

این حادثه چگونه رخ داد                                                                      39

نشانه های احشائی                                                                            41

تفاوت های اختلالات بدنی تبدیلی تمارض                                                           43

شرایط ایجاد اختلالات تبدیلی                                                                46

علل مولد                                                                                         47

نكات كلی در رابطه با افسردگی                                                             49

جدول شماره 12 فهرست نشانه های جدولهای بالینی افسردگی                              52

افسردگی وغم واندوه                                                                         53

بی حالتی خلقی                                                                                  57

فقر تعاملی كناره گیری                                                                        58

افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم كودك                                      62

نشانه های وابسته به رنج افسرده وار                                                                       63

رفتار های معادل افسردگی                                                                  65

افسردگیهای نوجوانی                                                                         66

افسردگی مبتنی براحساس رها شدگی                                                                        68

جدول 2-12 معادلهای افسرده وار در نوجوان از دیدگاه مولفان مختلف                            69

فراوان افسردگی در خلال تحول                                                            70

طبقه بندی اختلافهای خلقی DSMIV                                                                         76

افسردگی مهاد                                                                                  77

نظریه ها تحقیقها ودرمان افسردگی                                                        80

نظریه های زیست شناختی                                                                   81

نقش وراثت در اختلالات د و قطبی                                                         84     

اثرات لیتیوم                                                                                     86

درمان براساس نظریه های زیست شناختی                                                                           89

الكتروشوك درمانی                                                                            90

نظریه های روان پویایی                                                                      94

نظریه یادگیری                                                                                  97

افسردگی از نقطه نظریادگیری درمان                                                                        101

نظریه شناختی                                                                                  102

فصل سوم : تعیین روش تحقیق                                                             104

جامعه مورد مطالعه                                                                           105

روش آماری مربوط به فرضیه                                                             106

فصل چهارم : یافته ها تجزیه و تحلیل داده ها                                                     107

جدول 1-4 غلات خام آزمودینها از آزمون mmp                                     108

جدول 2-4 بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله           109

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                                            112

بحث و نتیجه گیری                                                                            113

پیشینه تحقیق                                                                                    114

پیشنهادات                                                                                        115

محدودیت ها                                                                                     116

منابع و ماخذ                                                                                    117

ضمائم                                                                                            118

پاسخنامه                                                                                         124                            

 

چكیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده شهر تهران كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینكه بین افسردگی و هیستری رابطه ی معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از شاغل است كه جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی 35 ساله شاغل منطقه یازده تهران است كه حجم نمونه استفاده شده با روش نمونه گیری طبقه ای 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده كه پرسش نامه M.M.P.I بر روی آنها گردیده كه جهت آزمون فرضیه ارزش آماری ضریب هم بستگی در سطح آمار استنباطی استفاده گردیده كه نتایج به دست آمده حاكی از آن است كه بین افسردگی و هیستری رابطه معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از زنان شاغل است و سطح معنی داری آنها در سطح 5% > p است.

فصل اول

«كلیات تحقیق»

مقدمه :

چگونه می توان كسانی را كه همواره نسبت به دیگران به دیده سوء ظن می نگرند یا به تمام محرك های محیطی بی اراده و بدون مقاومت پاسخ می دهند، یا بی دلیل به هر كس حتی به افراد نزدیك و صمیمی خود دروغ می گویند، یا در كمال بی نیازی حقه بازی و كلاه برداری می كنند و از این قبیل رفتارها را ظاهر می سازند، توصیف كرد. این افراد درك صحیحی از واقعیت داشته و است و سیكوتیك نیستند، دچار ترسهای بی دلیل و اضطراب دائمی نیستند و از دردهای  خیالی و یا حتی واقعی كه علت آنها روانی فیزیولوژیایی است رنج نمی برند. با این وجود رفتار آنها از نظر دیگران ممكن است عجیب و غیر معمول و مغایر با اصول اخلاقی باشد. افراد مبتلا به این اختلاال یعنی اختلال هیستریایی خواهان جلب توجه دیگران نسبت به خود هستند. خیلی زود توسط رویدادهای بی اهمیت و بی معنی برانگیخته  می شوند و تظاهرات هیجان انگیز نشان می دهند. این افراد در اغوا كردن و فریفتن دیگران با تظاهرات و رفتارهای خود بسیار ماهرند و به راحتی می توانند خود را گرم و صمیمی نشان داده  به دیگران نزدیك شوند با این وجود به نظر آنان سطحی رابطه می رسند. این افراد همواره در جستجوی تحسین دیگران هستند و برای رسیدن به این مقصود غالباً در حال ایفای نقش هستند. آنان دنیا را صحنه و خود را بازیگران آن می دانند. زود ممكن است عاشق شوند یا  ازدواج كنند ولی زود روابط عشقی و زناشویی خود را به هم می زنند و آمادگی زیادی برای اعتیاد دارند و ممكن است خیلی زود در  دام اعتیاد یا رفتارهای خلاف اجتماعی گرفتار شوند حالات هیجانی آنان بر حسب زمان و مكان و موقعیت خیلی سریع عوض می شود به طوری كه وقتی مشغول گریه هستند ممكن است در همان حال خنده را سردهند. آنان بسیاری از بیانات خود را با نقش بازی كردن توأم می سازند و در ایفای نقش بسیار مهارت دارند. بقراط در چهار قرن پیش از میلاد از رابطه افسردگی و مانی به طور مشروح بحث خود و همچنین ارتیوس پزشك یونانی در ابتدای قرن اول میلادی دریافت كه افسردگی كه بعضی اوقات در یك فرد رخ می نماید به نظر می رسد كه از یك اختلال ریشه می گیرند و در اوایل نوزدهم فلیپ پنیل (1801) گزارشی جالب از افسردگی به رشته تحریر درآورد كه نام امپراطور رم تیبر یوس در آن منعكس شده است. غالباً یكی از نشانه های اختلالات خلقی كیفیت حمله ای بودن آنهاست كه در آن یك فرد عادی به طور ناگهانی در عرض چند هفته ای یا در بعضی از افراد طی چند روز به نهایت ناامیدی یا اوج سرخوشی می رسد.

(سید محمد محمدی- ص 210  تا 213 – سال 1379)

بیان  مسأله:

مسأله هیستری بزرگسالان بخصوص زنان همواره مورد توجه روان پزشكان بوده است كه تنها از اواخر قرن نوزدهم است كه به دنبال بررسیهای انجام شده در  رابطه با هیستری و اینكه چرا بعضی اوقات آدمی از خود رفتارهایی را نشان می دهد كه مورد توجه دیگران قرار بگیرد و آیا این رفتارها یعنی فرار از هویت خود و فرار از تمام سختیها و یا اینكه عوامل شخصیتی مثل خود بیمار انگاری و اختلالات تبدیلی می تواند تأثیر گذار در روحیه آدمی شود یا نه هیستری تبدیل یك تظاهر بدنی آشكار است كه در اغلب موارد جنبه عصب شناختی


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان,افسردگی از نقطه نظریادگیری درمان ,الکتروشوک درمانی,نظریه ها تحقیقها و درمان افسردگی,درمان براساس نظریه های زیست شناختی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.